Sökning: "kraft"

Visar resultat 21 - 25 av 3106 uppsatser innehållade ordet kraft.

 1. 21. Continuous Hydrothermal Co-liquefaction of Biomass : An experimental study on the effects of fuel mixing on the composition and yield of biocrude and hydrochar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Fridolfsson; [2022]
  Nyckelord :HTL; TGA; SEM EDS; Co-liquefaction effects; GROT; Kraft lignin; Microalgae;

  Sammanfattning : An experimental study on the effect of fuel mixing on the products resulting from hydrothermal liquefaction (HTL) was conducted. The feedstocks used were kraft lignin (KL), GROT (GT) and microalgae cultivated in wastewater (MA). Three sets of mixtures were prepared, each containing two types of feedstocks with a 1:1 ratio: KLGT, MAKL, and MAGT. LÄS MER

 2. 22. Reactivity increasement of prehydrolysis kraft pulp from Acacia crassicarpa and Eucalyptus hybrids

  Master-uppsats, KTH/Träkemi och massateknologi

  Författare :Edward Tandy; [2022]
  Nyckelord :Acacia crassicarpa; Eucalyptus hybrids; Pentosan removal; Pulp yield; Prehydrolysis kraft pulp; Reactivity; Acacia crassicarpa; Eucalyptushybrider; Förhydrolyserad kraftmassa; Massautbyte; Pentosan; Reaktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att öka reaktiviteten hos förhydrolyserad kraftmassa genom att använda tidigare förhydrolysat och svavelsyra under förhydrolysen. Först bestämdes den kemiska sammansättningen av två olika vedråvaror (Acacia crassicarpa och Eucalyptushybrider) för att observera och korrelera med förhydrolysprocessen. LÄS MER

 3. 23. Klimatkalkyler inom vatten- och avloppsbranschen - En analys av hur klimatkalkyler kan bli en rutin i nyanläggningsprojekt för vatten- och avloppsledningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Hanna Barkevall; Olivia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :klimatkalkyl; livscykelanalys; vatten och avlopp; ledningsprojekt; anläggningsarbete; klimatberäkning; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur vatten- och avloppsbranschen (VA-branschen), i relation till övrig bygg- och anläggningssektor, arbetar med klimatkalkyler idag. Detta har gjorts för att identifiera vilka som är de grundläggande förutsättningarna som krävs för att klimatkalkyler ska bli en rutin i nyanläggningsprojekt för VA-ledningsnät och vad VA-branschen behöver utveckla utifrån branschens förutsättningar idag. LÄS MER

 4. 24. Bevara eller bebygga? : En fallstudie av intressekonflikter Båstads kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Julia Lindström; [2022]
  Nyckelord :Intressekonflikt; Riksintresse; Friluftsliv; Exploatering; Båstads kommun;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att få en förståelse för hur kommunens ställningstaganden påverkar den översiktliga planeringen, undersöka hur kommunen resonerar kring sitt ställningstagande vid intressekonflikt mellan exploatering och riksintressena för friluftsliv och rörligt friluftsliv samt undersöka hur ställningstagandet efterlevs vid följande bedömningar av bland annat planbesked och bygglov. Den studerade kommunen är Båstads kommun, där både riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv täcker stora delar av kommunens yta, vilket medför begränsningar i var ny bebyggelse kan placeras. LÄS MER

 5. 25. Det kommande EU-direktivet: revisorns arbetsroll : En kvalitativ studie om revisorns arbetsroll och det nya EU-direktivet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ragda Amouri; Tina Atroshi; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability report; auditor; statement; audit; legitimacy; stakeholders; competence; education.; Hållbarhet; hållbarhetsrapport; revisor; uttalande; revision; legitimitet; pålitlighet; intressenter; kompetens; utbildning.;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett växande ämne som fått allt större uppmärksamhet. Den ökade trenden avspeglar sig i bolagens rapportering där hållbarhetsfrågor får alltmer utrymme. Revisorns roll i företagens hållbarhetsrapporter är inte lika strukturerad och reglerad som i den finansiella rapporteringen. LÄS MER