Sökning: "krav beskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade orden krav beskrivning.

 1. 1. "Vi anhöriga är inte brottslingar, utan vi är medmänniskor och vi är trasiga medmänniskor, våra barn är trasiga" : En kvalitativ studie som undersöker upplevelsen av att vara vuxen anhörig till en frihetsberövad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Shabnam Ahmadzai; Vendla Rindhoff; [2024]
  Nyckelord :relatives; incarcerated; legal system; power; shame; stigma; support efforts; Anhörig; frihetsberövad; rättsväsende; makt; skam; stigma; stödinsatser;

  Sammanfattning : Studien har undersökt upplevelsen av att vara anhörig till frihetsberövade samt utforskat anhörigas tillgång till stöd. Vidare har studien undersökt huruvida anhöriga upplever ett krav att bidra till den frihetsberövades återanpassning i samhället. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans ledarskap i hemsjukvård - ett förtroendefullt samarbete : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josephine Aarni; Linda Hornström; [2024]
  Nyckelord :Home health care; district nurse; to lead; experiences; Hemsjukvård; distriktssköterska; att leda; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom de närmsta åren kommer fler personer att behöva hemsjukvård i Sverige och den blir alltmer avancerad. Detta ställer höga krav på all vårdpersonal. Distriktssköterskan som ansvarar för patientens sjukvård i hemmet delegerar mer än hälften av sjukvårdsuppgifterna till omvårdnadspersonal. LÄS MER

 3. 3. Tjejer som slåss - En kvalitativ studie av tjejers erfarenheter kring fysisk våldsutövning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Lundström; Najma Salad; [2023-01-25]
  Nyckelord :girls violence; girl fights; gender; sociology of emotions; femininity;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att skapa en djupare förståelse kring tjejers fysiska våldsanvändning, med fokus på motiv till användandet av våld, hur det påverkat tjejernas sociala position samt orsaker de själva anser ligga till grund för våldsanvändningen. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga tjejer som hade erfarenhet av att använda fysiskt våld. LÄS MER

 4. 4. Teknikundervisningens bild av internet som system : Tematisk analys av läromedel för gymnasiekursen Teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Magnus Hagström; [2023]
  Nyckelord :internet; teaching technology; technology didactics; technological literacy; textbook analysis; curriculum emphasis; educational focus; systems language; companion meanings.; internet; teknikundervisning; teknikdidaktik; läromedelsanalys; bildningsemfaser; bildningsfokus; systemspråk; följemeningar.;

  Sammanfattning : Teknik är nära sammanflätad med människan och internet med sin kraftfulla infrastruktur påverkar oss dagligen. Trots detta reflekterar vi sällan över det och beskriver systemet vagt och med grova förenklingar. LÄS MER

 5. 5. Snabba godståg : En tidtabellsanalys i hastighetens betydelse för överflyttning av gods från väg till järnväg

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Eric Wibing; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pandemier, krig och klimatlarm omvälver samhället och vårt levnadssätt genom sinakonsekvenser. När dessa konsekvenser ska mötas är frågan om lösningen ska vara ny ellerfinnas i det befintliga. Drivmedelspriserna blir en politisk fråga samtidigt som utsläppen skaminska. LÄS MER