Sökning: "krav kontroll stöd-modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden krav kontroll stöd-modellen.

 1. 1. Kartläggning av psykosociala faktorer och tillfredsställelse i arbetet hos arbetsterapeuter med upp till 10 års yrkeserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ulpu Julia Liiri; Kristine Kalsås; [2019]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; psykisk ohälsa; krav-kontroll-stöd-modellen; arbetstillfredsställelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik från 2018 visar att cirka 45 % av sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa. Anställda inom kontaktyrken är en särskilt utsatt grupp där även arbetsterapeuter ingår, vilket gör det intressant att undersöka hur denna grupp upplever sin psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i en kommun : En kvalitativ studie om kunskap och delaktighet i arbetsmiljöarbete, främst gällande ohälsosam arbetsbelastning utifrån AFS 2015:4

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Tiina Blom; [2018]
  Nyckelord :organisational and social work environment; unhealthy workload; demand control support-model; knowledge; employee participation; organisatorisk och social arbetsmiljö; ohälsosam arbetsbelastning; krav kontroll stöd-modellen; kunskap; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som tagits fram i syfte att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Utifrån de ökande antalet anmälningarna om arbetssjukdom med stress och psykiska påfrestningar som orsak ligger fokus i studien på ohälsosam arbetsbelastning och om det inom kommunen finns kunskaper att förebygga och hantera dessa risker. LÄS MER

 3. 3. Mellan Domänerna - Att bryta en diskurs

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabel Ornstein Mecklenburg; Johan Grönlund; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskor; arbetsmiljö; organisering; coping; stress; frustration;

  Sammanfattning : Under en längre tid har sjukvården brottats med en ökande personalproblematik, då många sjuksköterskor antingen blir sjuka eller väljer att säga upp sig. Sedan fem år tillbaka råder det även åretruntbrist på personal och notorna för hyrpersonal närmar sig astronomiska belopp. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefers upplevelse av krav, kontroll och stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jenny Rehnqvist; [2018]
  Nyckelord :mellanchef; krav-kontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur mellanchefer i kommunal sektor upplevde krav uppifrån, krav nerifrån samt kontroll och stöd i sitt arbete, utifrån krav, – kontroll och stöd modellen. Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex mellanchefer . LÄS MER

 5. 5. Lärarprofessionens arbetssituation - gränslös eller hållbar? : En kvalitativ studie om grundskollärares arbetssituation och ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljöupplevelsen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Michaela Jernberg; Matilda Bäck; [2018]
  Nyckelord :elementary school teachers; psychosocial work environment; leadership; teachers working conditions; job-demand-control- support.; grundskollärare; psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; lärares arbetsvillkor; krav - kontroll- stöd modellen;

  Sammanfattning : Vårt gemensamma intresse för arbetsmiljö grundade idén till denna studie, vårt examensarbete, vars syfte är att beskriva lärares arbetssituation med fokus på psykosocial arbetsmiljö och arbetsvillkor samt vilken betydelse ledarskapet har för den individuella arbetsmiljöupplevelsen. Den teoretiska referensramen har sitt fokus på psykosocial arbetsmiljö och behandlar områden som ledarskap, krav-kontroll-stöd modellen, arbetsrelaterad stress, kommunikation samt lärares arbetsvillkor. LÄS MER