Sökning: "krav och kontroll kasam"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden krav och kontroll kasam.

 1. 1. Förlossningsbarnmorskors psykosociala arbetsmiljö under Covid-19 - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Svanberg; [2021-08-20]
  Nyckelord :Barnmorska; Covid-19; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för anställdas hälsa och påverkas bland annat avbalansen mellan krav och kontroll samt av känslan av meningsfullt och hanterbart arbete.I Arbetsmiljölagen (1977:1160) och författningssamlingarna 2001:1 samt 2015:4 reglerasarbetsgivarens förpliktelser om att främja en god arbetsmiljö och förebygga psykisk ochfysisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. “För utan dem så är vi ingenting och de måste ha det bra” : - En kvalitativ studie om hur äldreomsorgens enhetschefer upplever sitt arbetsmiljöarbete under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sabina Sjöstrand; Teuta Cakaj; [2021]
  Nyckelord :Social work; Psychosocial work environment; Head of Unit; Elderly care; Covid-19; Socialt arbete; Psykosocial arbetsmiljö; Enhetschef; Äldreomsorg; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever och arbetar för att främja den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetarna under en pandemi. Med kvalitativa metoder har studien fördjupat sig i enhetschefernas upplevelser och erfarenheter till att utföra ett hållbart och strukturerat arbetsmiljöarbete och därmed ökat kunskapen om hur enhetschefernas verklighet ser ut och har sett ut under de påfrestningar som Covid-19 har medfört inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Chefens jävla ansvarsområde : En studie om hälosfrämjande arbete inom äldreomsorgen ur ett mallanchefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Social work; Health promotion work; elderly care; head of unit; KASAM; Socialt arbete; hälsofrämjande arbete; äldreomsorg; mellanchefer; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka mellanchefers upplevelse av det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen. Materialet omfattar semistrukturerade intervjuer med sex mellanchefer som alla är verksamma inom äldreomsorgen. Vår valda metod är kvalitativ undersökning och analysen av data gjordes genom kategorisering. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av distansarbete till följd av COVID-19 : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av balans mellan arbete och privatliv samt sociala och psykologiska aspekter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isabell Åhlin; Sara Norell; [2021]
  Nyckelord :work life balance; distansarbete; covid; psykosocial; KASAM; Karasek; tillgänglighet; flexibilitet; gränsdragning; begriplighet; hanterbarhet; meningsfullhet; krav; kontroll socialt stöd;

  Sammanfattning : Med vår undersökning vill vi fördjupa förståelsen för medarbetares psykologiska och sociala upplevelser av distansarbetet till följd av Covid-19. För att genomföra detta görs en fördjupad analys av upplevelser av medarbetares balans mellan arbete och privatliv, vidare analyseras respondenternas upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utifrån Antonovskys (2005) KASAM-begrepp samt medarbetarnas upplevelser av krav, kontroll och socialt stöd enligt Karasek och Theorells (1990) modell. LÄS MER

 5. 5. Covid-19:s påverkan i skolvärlden : En studie om svenska gymnasielärares psykosociala arbetsmiljö samt skolledningens roll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alejandra Meza; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; High school; High school teachers; School management and psychosocial work environment; Covid-19; Gymnasieskolan; Gymnasielärare; Skolledningen och Psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Covid-19 har medfört att viktiga samhällsfunktioner såsom gymnasieskolan blivit påverkad och behövt anpassa sin traditionella undervisning till distansundervisning. Anledningen till att denna studie behövs är för att det saknas forskning och kunskap kring hur gymnasielärare och skolledningen påverkats i sitt arbete av covid-19 i Sverige. LÄS MER