Sökning: "kravspecifikation bro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kravspecifikation bro.

  1. 1. Intressenters behov av en kravspecifikation från utgångspunkten kommunicerbarhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Eleonor Torstensson; [2001]
    Nyckelord :Systemutveckling; Kravspecifikation; Kommunicerbarhet; Intressenter; Administrativa system.;

    Sammanfattning : En kravspecifikation kan benämnas som en bro mellan analysfasen och design- och implementationsfasen, vilket innebär att kravspecifikationen är en viktigt kommunikationslänk för en bra slutprodukt. Detta arbete berör kravspecifikationen och de behov analytiker och implementatörer har på en kravspecifikation. LÄS MER