Sökning: "kreativ rum"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden kreativ rum.

 1. 1. Samtal i nya rum : En kvalitativ studie om studievägledning i nya kreativa miljöer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Erik Sköld; Sebastian Jangholt; [2022]
  Nyckelord :Kreativ; Kontext; Grund och Gymnasieskola; utomhuspedagogik; miljö;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledning är en ganska ung yrkesroll sedan Frank Parson började pussla ihop människor med jobb i början av 1900-talet. På grund av detta så finns det inte så mycket forskning för att förklara vägledarrollen och alla dess möjligheter och hinder. LÄS MER

 2. 2. Ett färgfläckat golv : Bildpedagogers tankar om rumslighetens betydelse i konstnärlig utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Louise Wik; [2021]
  Nyckelord :art classroom; atelier; art studio; art education; space; platsfenomenologi; kroppsfenomenologi; bildklassrum; ateljé; konstnärligt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få en större förståelse för hur den fysiska miljön i bildsalar och ateljéer i konstnärlig utbildning påverkar de som brukar lokalerna. Jag har samlat bildpedagogers tankar om och erfarenheter av undervisning i gymnasiets bildklassrum och ateljéer på folkhögskolor och förberedande konstskolor. LÄS MER

 3. 3. Inomhusmiljön i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolläraren strukturerar, planerar och utformar miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Gustafsson; Marielle Stenman; [2021]
  Nyckelord :inomhusmiljö; förskollärare; delaktighet; planering; struktur; rum; material;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de planerar, strukturerar och utformar inomhusmiljön. Metoden som används i denna studie utgår från en kvalitativ undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex styckena legitimerade förskollärare från två olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Lekfullhet i undervisning för vuxna : Ett utforskande av den egna praktiken med fokus på scenografi.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Håkan Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Lek; lekfullhet; lekminnen; lekobjekt; scenografi; modell; skiss; teater; undervisning; lärande; devising; livsberättelse.;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka hur leken som ett arbetssätt i undervisning i scenografiskt arbete upplevs av deltagarna. För att undersöka detta används material från två empiriska studier. Material till studierna består av fokusgruppsamtal, deltagande observationer samt en skriftlig enkät. LÄS MER

 5. 5. Framtidens bibliotek fysisk och digital tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Phisit Suwannasaeng; [2021]
  Nyckelord :Meröppna bibliotek; Sundsvalls stadsbibliotek; Tjänstedesign; Servicedesign; Industridesign; Design; Mittuniversitetet; Sundsvalls Kommun; Digitala tjänster; Tillgänglighet; Framtiden;

  Sammanfattning : Ett designförslag för Sundsvalls stadsbiblioteket om att öka tillgänglighet med fokus på både den fysiska och digitala informationstillgången. Detta innebär en förädling av entréområdet i biblioteket, alltför att göra digitala tjänster mer lättförståeliga och tillgängliga för biblioteksanvändarna. LÄS MER