Sökning: "kreativa processer"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden kreativa processer.

 1. 1. Levla upp! : Motivationshöjande spelifiering av kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emilia Lans; [2023]
  Nyckelord :Motivation; gamification; creative processes; Motivation; spelifiering; kreativa processer;

  Sammanfattning : Studien som presenteras i föreliggande uppsats syftar till att undersöka spelifiering av kreativa processer utifrån tre frågeställningar: (1) på vilket sätt arbetar läraren för att främja motivationen hos eleverna i sin skapandeprocess, (2) kan man förstå lärarens upplägg som spelifiering, och i så fall på vilket sätt, och (3) vilka effekter har lärarens upplägg på motivationen hos elever som befinner sig i kreativa processer? Bakgrunden till detta undersökningsområde utgörs dels av motivationens betydelse för barn och unga som befinner sig i skolans värld. Frågan om motivation spelar en viktig roll när det exempelvis kommer till frånvaroproblematik, ett alldeles för starkt betygsfokus och passivitet i skolarbetet. LÄS MER

 2. 2. Organisation och ledning för innovation och stabil produktion : En fallstudie på en svensk organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Annika Green; [2023]
  Nyckelord :adaptive leadership; adhocracy; ambidextrous organizations; quality; quality technology; leadership; offensive quality development; organizations; organizational culture; processes; adaptivt ledarskap; ad hoc-krati; ambidextra organisationer; kvalitet; kvalitetsteknik; ledarskap; offensiv kvalitetsutveckling; organisation; organisationskultur; processer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa hur olika arbetssätt som är till synes oförenliga, det kreativa och problemlösande samt det stabila och produktionsmässiga, kan förenas inom samma verksamhet, med hög kvalitet och intern nöjdhet för de båda arbetssätten. Dagens organisationer är mer komplexa och med medarbetare som har högre kompetens, detta ställer krav på hur organisationer behöver struktureras och styras. LÄS MER

 3. 3. Samskapande med AI i webbdesign : Utforskande av sätt att implementera människa-AI samarbete i en designprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Hampus Jaanson; Markus Harrvik; [2023]
  Nyckelord :AI; co-design; design thinking; Human-centered design; web design; AI; design thinking; medskapande design; människocentrerad design; webbdesign;

  Sammanfattning : De senaste årens utveckling av generativ AI har fått mycket uppmärksamhet i etablerade medier och generellt i samhället, vilket bland annat har handlat om bildgenereringsverktyg. Något som det saknas tidigare forskning kring är hur text-tillbild AI kan användas inom webbdesign. LÄS MER

 4. 4. Fashioning the Art Gallery : Illusion, Commodity and Death in Martin Margiela at Lafayette Anticipations; A Digital Study of Interdisciplinary Artistic Practices

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Varnauskas; [2023]
  Nyckelord :Martin Margiela; Lafayette Anticipations; Exhibition Studies; Performance Studies; Walter Benjamin; Nicolas Bourriaud; Contemporary Art; Visual Art; Interdisciplinary Art; Fashion Theory; Creative Practice; Artistic Practice; Digital Art History; Art History; Postproduction; Commodifying the Body; Appropriation of Forms; Ready-made; Pop Art; Dadaism; Memento Mori; Vanitas;

  Sammanfattning : A study of the shift within the practice of Martin Margiela's creative practice based on his solo exhibition at Lafayette Anticipations from Oct. 20 to Jan. 2 2022 in Paris, France. LÄS MER

 5. 5. Matematiska resonemangsprocesser i empiriska undersökningar : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jens Axelsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Matematiska resonemang har kommit att betonas alltmer i såväl styrdokument som i internationella jämförelser mellan skolsystem. Parallellt med detta har ett allt större fokus lagts på processer i matematikundervisningen. LÄS MER