Sökning: "kreativitet socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden kreativitet socialt arbete.

 1. 1. Complex Problem Solving, Creativity and Emotional Intelligence: three success factors forthe 21st century workplace

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Martin Björnström; Charlotta Lindvall; [2020]
  Nyckelord :Complex problem solving; emotional intelligence; creativity; intelligence; Komplex problemlösning; emotionell intelligens; kreativitet; intelligens;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to examine complex problem solving (CPS),emotional intelligence (EI) and creativity to further the knowledge aboutcompetencies that are important for the 21st century workplace. We hypothesizedthat CPS would be related to both creativity and EI. LÄS MER

 2. 2. Komplext men nödvändigt : samverkan ur hemtjänstchefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Benny Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; hemtjänstchef; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att identifiera, beskriva och analysera hur hemtjänstchefer upplever samverkan i sitt arbete. Det jag ville undersöka var hur hemtjänstchefernas arbete påverkades av den och vilka hinder och möjligheter de upplevde med samverkan. LÄS MER

 3. 3. “THE YOUTH ARE THE FUTURE OF TODAY” - En fallstudie om delaktighet, läroprocesser och empowerment i socialt arbete med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elli Jobring; Sara Hawén; [2018-02-05]
  Nyckelord :Empowerment; delaktighet; läroprocesser; kreativitet; ungdomar; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur ett ungdomscenter vid namn Wale Wale i Kibera iKenya arbetar med kreativa läroprocesser och delaktighet och hur ett sådant arbete kanförstås utifrån begreppet empowerment. Vidare syftar studien till att klargöra ledarskapetsfunktion i arbetet som centret bedriver. LÄS MER

 4. 4. Motives for Instagram use connected to the Big Five personalities

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Natalia Swillo; Michelle Andersson; [2018]
  Nyckelord :Instagram; personality; Big Five; motives; Uses and Gratification Theory; Instagram; personality; Big Five; motives; Uses and Gratification Theory;

  Sammanfattning : This study investigates if different personality types are connected to different motives for Instagram use. 187 participants with 150 females and 44 men were part of this study and they were recruited through a Facebook group. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande socialt arbete : Fullständiga betyg från grundskolan minskar risken förutanförskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Marie Bergquist; Anne Petrilä Ekholm; [2018]
  Nyckelord :latitude; special educator; special teacher; competence; adjustment; prevent; exclusion; Handlingsutrymme; specialpedagog; speciallärare; kompetens; anpassning; förebygga; utanförskap;

  Sammanfattning : Samhället utmanas idag av många svårlösta problem som bland annat hur vi ska klara vård och omsorg samt den arbetslöshet som gör det svårt för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Ansvaret för insatser på välfärdsområdet vilar på landsting och kommuner. LÄS MER