Sökning: "kreativitetstyper"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kreativitetstyper.

  1. 1. ”Med lite ramar att förhålla sig till kan jag släppa lös min kretivitet” –en kvalitativ studie om styrning av kreativitet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Asp; Linnea Stensson; [2019-08-13]
    Nyckelord :Levers of Control; inre motivation; kreativitetstyper; intervjustudie;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: För företag är styrning och kreativitet två nödvändiga faktorer för långsiktig överlevnad. Genom att utgå från Levers of Control synliggörs att styrning kan främja kreativitet genom att inspirera, skapa en struktur och underlätta arbetet mot ett gemensamt mål. LÄS MER