Sökning: "kreativt samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kreativt samtal.

 1. 1. Skateboard, staden och rätten till offentligheten : en studie av exkluderande och inkluderande design i det offentliga rummet med skateboardåkande som raster

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erika Klang; [2018]
  Nyckelord :appropriering; exkluderande design; inkluderande design; multifunktionellt; offentliga rum; skateboardåkning; territorialitet;

  Sammanfattning : Stadens offentliga rum med dess design, material och objekt, men också normer, påverkar hur vi rör oss och tar oss an platser i staden. Skateboardåkare har i decennier använt offentliga rum genom sin aktivitet och engagerat sig i staden och dess arkitektur på ett lekfullt och kreativt sätt som få andra gör. LÄS MER

 2. 2. Boksamtalets betydelse för att utveckla eleversläsförståelse i årskurs F–3 : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Denise Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Boksamtal; läsförståelse; årskurs F–3; Reciprocal Teaching;

  Sammanfattning : Den internationella undersökningen PIRLS 2011 visar att svenska elevers läsförståelse försämras. Syftet med litteraturstudien var att utifrån tidigare forskning undersöka vad boksamtalet har för betydelse för läsförståelsen samt hur man i boksamtalet kan använda metoden Reciprocal Teaching för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Kodväxling hos tvåspråkiga barn i förskolan

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maysam Abbas; [2016]
  Nyckelord :Exkludera; förskolan; inflytande; inkludera; kodväxling; makt; resurs; tvåspråkighet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur tvåspråkiga barn använder sina två språk, arabiska och svenska, i en tvåspråkig förskolemiljö och vilken inställning pedagogerna på förskolan har till språkval och barnens användning av kodväxling. Materialet är kvalitativt och omfattar intervjuer med två förskollärare och sex observationer av sex barn vid samma avdelning. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning och matematiska resonemang : En empirisk studie om elevers matematiska resonemang i arbetet med problemlösning och hur det skiljer sig mellan enskilt arbete och grupparbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kajsa Onwuka; [2016]
  Nyckelord :Problemlösning; grupparbete; resonemang; imitativt resonemang; kreativt matematiskt resonemang.;

  Sammanfattning : I denna empiriska studie undersöks elevers resonemang genom vad som framkommer i samtal med elever som beskriver hur resonemang har förts i arbetet med problemlösning, både enskilt och i grupp med fokus på förmågan att: föra matematiska resonemang. Detta undersökts genom att elever får arbeta med matematisk problemlösning enskilt och i grupp. LÄS MER

 5. 5. Interkulturella musikmöten i teori och praktik : En studie kring utformning av interkulturella musikmöten vid högre musikutbildningar

  Master-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Simon Bovin Schierup; [2016]
  Nyckelord :Musik; mångkultur; demokrati; interkulturella möten; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att i teori och praktik undersöka hur principer för demokrati och interkulturell dialog kan tillämpas i utformandet av interkulturella musikmöten och vidare verka för ett samhällstillvänt och inkluderande mångfaldsarbete vid högre musikutbildningar. Dessutom syftar uppsatsen till att utifrån praktisk erfarenhet undersöka vad sådana musikmöten i sin tur kan generera i form av interkulturell förståelse och ny kunskaps-utveckling. LÄS MER