Sökning: "kreativt skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden kreativt skrivande.

 1. 1. Grammatikundervisningen : Grammatikundervisningens påverkan på skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Ilaf Sala; Maria Jawdut Wadiea; [2024]
  Nyckelord :autentiska texter; förstaspråksundervisning; grammatikundervisning; gymnasie-och högstadieelever; kontextualiserad grammatikundervisning; kreativt skrivande; samtal; skrivutveckling.;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenteras internationell och nationell forskning från tio studier som på olika sätt berör utformningen av grammatik som en del av svenskundervisningen och utvecklingen av elevers skrivförmåga. Syftet med översikten är att undersöka och sammanställa forskning om hur blivande och verksamma svensklärare kan undervisa i grammatik på ett sätt som gynnar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Skrivdiskurser i kursen svenska som andraspråk 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Johanna Piel; [2024]
  Nyckelord :skrivdiskurser; Ivanič; svenska som andraspråk; skrivundervisning; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera vilken skrivundervisning som presenteras för elever i kursen svenska som andraspråk 1 och därmed bidra med kunskap om vilken skrivundervisning som erbjuds eleverna. Mer specifikt undersöks, med stöd i Ivaničs (2004) skrivdiskurser och med kvalitativ textanalys, på vilket sätt skrivdiskurser är framträdande i läroböcker för kursen. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på kreativt skrivande : Synsätt, bedömningar, utmaningar och fördelar av kreativt skrivande på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ronja Bergsjö; [2024]
  Nyckelord :Skrivundervisning; kreativitet; bedömning; textriangeln;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på kreativt skrivande i skolan och vilka aspekter de tar fasta på vid en bedömning av en kreativt skriven berättande text. Det empiriska materialet som samlats in i studien består av elevtexter skrivna av elever i årskurs 9 och lärarenkäter som besvarats av 7 svensklärare som undervisar på högstadiet. LÄS MER

 4. 4. Undervisning och skrivutveckling : en kunskapsöversikt om skrivundervisningsstrategier i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hedin; [2024]
  Nyckelord :Skrivundervisningsstrategier; skrivutveckling; skrivundervisning; svenskundervisning.;

  Sammanfattning : Förmågan att skriva är en grundläggande mänsklig rättighet som är en viktig byggsten för ett aktivt medborgarskap. Därmed är skrivundervisningen i grundskolan av central vikt. LÄS MER

 5. 5. Med lätt hand : Att använda bildspråk och lyriska drag i lättläst skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Åsa Söderling; [2024]
  Nyckelord :Easy Language; Easy Readers; literary approach to Easy Language; metaphors in Easy Readers; imagery; Johan Werkmäster; Emma Frey-Skøtt; lättläst; lättläst skönlitteratur; bildspråk i lättläst; kreativt skrivande; Johan Werkmäster; Emma Frey-Skøtt;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis in Creative Writing examines how to use metaphors and poetic language in Easy Language/Easy Readers novels. The purpose is to find out how a poetic approach to Easy Language can contribute to a more artistic and literary way of writing, while still keeping in mind the target readers of the text. LÄS MER