Sökning: "kreditanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kreditanalys.

 1. 1. Bankers Kreditanalys Av Bostadsrättsföreningar : och årsredovisningens roll samt utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oscar Melin; Jonathan Berg; [2019]
  Nyckelord :Housing Cooperatives; Annual Report; Financial Analysis; Credit; Bostadsrättsförening; Årsredovisning; Finansiell Analys; Kreditgivning;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Bostadsrättsföreningars höga skuldsättning har diskuterats frekvent i diverse medier senaste åren och en räntehöjning kan påverka föreningens medlemmar avsevärt. Köparnas kunskapsbrist och oförmåga att avläsa en årsredovisning på ett korrekt sätt kan innebära problem för föreningens samtliga intressenter. LÄS MER

 2. 2. Hållbar kreditgivning : En kvalitativ studie om hur banker bör agera pionjärer för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Hansson; Joakim Moritz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår omvärld förändras i snabb takt och hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i en värld där klimatförändringar och sociala problem får allt större fokus i samhället. Bankbranschen är en stor del av samhället med bland annat en utlåning som motsvarar nästan hela Sveriges BNP vilket gör att bankerna har en stor indirekt påverkan. LÄS MER

 3. 3. Likviditetsmodell för analys av skogsbruksfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Alström; [2016]
  Nyckelord :ekonomi; kassaflöde; finansiell analys; kreditgivning; ränteteckningsgrad; fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : Det finns ett stort intresse bland främst skogsägare att fortsätta investera i skogsmark och det intresset har ökat de senaste åren. Räntemarknaden är (hösten 2015) osäker med rekordlåga räntor vilket ställer allt högre krav på kreditgivarna att genomföra korrekta kreditanalyser för att få en fullständig bild av den risk som finansieringen medför för både låntagare och långivare. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan traditionell skogsbruksplan och Heureka PlanVis med avseende på kassaflöde : en fallstudie för Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Erik Arén; Erik Leijonhufvud; [2014]
  Nyckelord :skogsfastighet; skogsbruksplanering; nuvärdesoptimering; kreditanalys; likviditet;

  Sammanfattning : Skogsfastigheters skötselprogram är av stor betydelse när det kommer till ekonomiska aspekter som kassaflöden. Genom att nuvärdesoptimera skogskötseln för fem verkliga fastigheter och jämföra resultatet med en skogsbruksplans ekonomiska utfall har skillnader identifierats. LÄS MER

 5. 5. Redovisning, risk och relationer -En studie om hur bedömningsutrymmen i redovisning, med fokus på IFRS 3, påverkar riskuppfattningen vid en kreditanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ally Eriksson; Viktoria Brundin; [2013-02-11]
  Nyckelord :Revision; kreditanalys; kreditrisk; IFRS 3; bedömningsutrymmen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Finansiella rapporter är en viktig informationskälla vid kreditanalyser. I samband med världsomspännande finansiella kriser har frågor kring säkerhet och kreditrisk uppmärksammats. LÄS MER