Sökning: "kreditförlustnivå och kapitaltäckningsgrad enligt Basel II"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kreditförlustnivå och kapitaltäckningsgrad enligt Basel II.

  1. 1. Finanskris och svenska banker - En analys av Handelsbankens och Swedbanks finansiella situation

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mahboubeh Esmaili; [2010-06-30]
    Nyckelord :Finanskris; nyckeltalanalys; lönsamhet; likviditet; finansiell marknad; kreditrisk; ränterisk; likviditetsrisk; kapital; kreditförluster; soliditetsmått; likviditetsmått; lönsamhetsmått; effektivitetsmått; kombinerade mått; årets kassaflödesanalys; kreditförlustnivå och kapitaltäckningsgrad enligt Basel II;

    Sammanfattning : Problem: Bankerna har olika finansiella förutsättningar för att klara sig igenomfinansiella kriser. De problem som bankerna kan drabbas av, kan bero på en mängdolika faktorer som bland annat kreditförluster, finansiella oro i andra länder, bankernasbuffert och etc. LÄS MER