Sökning: "kreditgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet kreditgivning.

 1. 1. Förväntningar avseende revisorns roll vid kreditgivning : En studie om förväntningar hos revisorer, kreditgivare och små företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Simon Falk Hermansson; Sara Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förväntningsgap; Avreglering av revisionsplikt; Kreditgivning; Revisorns roll; Små företag; Informationsasymmetri; Förtroende;

  Sammanfattning : Revisorns roll är under förändring på grund av digitalisering samt ett möjligt avskaffande av revisionsplikten för små företag och ett möjligt förändrat utbildningskrav. Samtidigt påverkar digitaliseringen även bankbranschen, vilket även detta skulle kunna påverka revisorns roll vid kreditgivning. LÄS MER

 2. 2. Bankers hållbarhetsredovisning och innehållets relevans för deras intressenter : en fallstudie på företag inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :August Engström; Helena Nguyen; [2018]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; hållbar utveckling; drivkrafter; transparens; jämförbarhet; intressenter; regelverk;

  Sammanfattning : Recently, a new directive on sustainability reporting has been introduced in the European Union, which states that all major companies within the union are required to establish a sustainability report for the public. One reason for this is that stakeholders in society demand transparency and openness in sustainability issues that concern the social and environmental impact of corporations. LÄS MER

 3. 3. Hållbar kreditgivning : En kvalitativ studie om hur banker bör agera pionjärer för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Hansson; Joakim Moritz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår omvärld förändras i snabb takt och hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i en värld där klimatförändringar och sociala problem får allt större fokus i samhället. Bankbranschen är en stor del av samhället med bland annat en utlåning som motsvarar nästan hela Sveriges BNP vilket gör att bankerna har en stor indirekt påverkan. LÄS MER

 4. 4. Revisionspaketet och kreditgivare : Bankers användning av revisionsberättelsen vid kreditgivning till börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Haidi Jakobsson; Elin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :informationsasymmetri; transparens; revisionsberättelse; ISA 701; revisionspaketet; kreditgivning;

  Sammanfattning : Den 31 december 2016 blev nya regler om utformningen av revisionsberättelser för börsnoterade bolag gällande. En bakgrund till implementeringen var att det fanns uppfattningar om att revisorer på ett tydligare sätt skulle redovisa det som framkommit genom revisionen i revisionsberättelsen. LÄS MER

 5. 5. Bankers beslutsprocess vid kreditgivning avseende jordbruksmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Nordström; [2018]
  Nyckelord :beslutsprocess; jordbruksmark; kreditgivning; kreditprocess;

  Sammanfattning : För att kunna göra investeringar krävs kapital. Hur kapital tillgängliggjorts för den som varit i behov av att låna pengar för att kunna köpa något har skiljt sig åt genom åren. I och med att behovet av kapital ökade föddes det moderna bankväsendet. LÄS MER