Sökning: "kreditvärderingsprocess"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kreditvärderingsprocess.

  1. 1. Kartläggning av de dominerande kreditvärderingsinstituten på den svenska fastighetsmarknaden : Likheter, skillnader och potentiella svagheter

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Lisa Rydelius; Linn Nilsson; [2021]
    Nyckelord :Credit rating agency; credit rating process; rating scale; policy; disclaimer; Kreditvärderingsinstitut; kreditvärderingsprocess; betygsskala; policy; disclaimer;

    Sammanfattning : Kreditvärderingsinstitut arbetar med att göra analyser och bedömningar om vad bolag har för kreditvärdighet genom att tilldela ett kreditbetyg. Bolagen kan välja vilket kreditbetyg de vill publicera till allmänheten. LÄS MER