Sökning: "kriminalpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet kriminalpolitik.

 1. 1. SOCIALDEMOKRATERNAS IDEOLOGISKA KRIMINALPOLITIK En kvalitativ studie rörande Socialdemokraternas kriminalpolitik på en retorisk och praktisk nivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Gunnarson; [2021-05-17]
  Nyckelord :Retorik; Praktik; Socialdemokrati; Ideologi; Kriminalpolitik;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om att undersöka Socialdemokraternas ideologiska ställningstagande på en retorisk och en praktisk nivå. För att genomföra detta har Socialdemokraternas kriminalpolitik och speciellt bekämpningen av organiserad brottslighet i Sverige analyserats. LÄS MER

 2. 2. VI OCH DOM I DENKRIMINALPOLITISKA DEBATTEN : En kritisk diskursanalys av debattartiklar av Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna 2020-2021

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martina Svartz; [2021]
  Nyckelord :kriminalpolitik; rasifiering; medborgarskap; socialkonstruktivism; diskurs; kritisk diskursanalys; neoliberalism; svensk politik; rasism; hegemoni; ojämlikhet;

  Sammanfattning : Med social konstruktivismen som filosofisk ansats kan samhället förstås som format genom vårt språk och enligt Fairclough kan kommunikation aldrig betraktas som neutral. Den statsvetenskapliga forskningen frångår ofta att belysa språkets betydelse för hur komplexa sociala fenomen framställs och förstås. LÄS MER

 3. 3. Anfall som bästa försvar - om det svenska straffandets drivkrafter och syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olle Jonsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nyklassicism; straffrättspolitik; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talets senare hälft kan straffrätten sägas ha bytt fot – från behandlingsideologi till nyklassicism. Behandlingsideologin betonar brottslingens behov av vård och vilar på individualpreventiv grund. Straff utmäts för att brottslingen ska behandlas till laglydighet. LÄS MER

 4. 4. Är längre fängelsestraff den rätta vägen att gå? : En kvalitativ studie om kriminalvårdsanställdas syn på fängelsestraff

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Julia Edberg; Matilda Ström; [2021]
  Nyckelord :Criminal policy; Longer prison sentences; Prison officer; Punishment; Kriminalpolitik; Kriminalvården; Längre fängelsestraff; fängelsestraff;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i studien är att den kriminalpolitiska debatten präglades av samhällsmedborgarna och att få hade pratat med de som jobbade med verkställande av straff. Syftet blev att undersöka hur kriminalvårdsanställda såg på längre fängelsestraff samt om deras inställning skiljde sig från allmänhetens. LÄS MER

 5. 5. Utökade möjligheter till hemliga tvångsmedel och ”den bestraffande vändningen”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Egzon Kalludra; [2021]
  Nyckelord :Hemliga tvångsmedel; personlig integritet; bestraffande vändning; kriminalpolitik; 34-punktsprogrammet; straffrätt; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det föreligger ett samhälleligt behov av en effektiv brottsbekämpning till skydd för samhällsmedborgarna. Effektiv brottsbekämpning upprätthålls genom de brottsbekämpande myndigheterna som har diverse möjligheter att bedriva verksamheten på. En av möjligheterna är användningen av hemliga tvångsmedel. LÄS MER