Sökning: "kriminalstatistik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet kriminalstatistik.

 1. 1. Brottsförebyggande åtgärder, anmälda bilstölder och inbrott i Europa : en Google-studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lukas Axelsson; Erik Claussén-Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Google searches; car thefts; burglaries; crime prevention; crime statistics; Googlesökningar; bilstölder; inbrott; brottsförebyggande åtgärder; kriminalstatistik;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte om samband kunde identifieras mellan kriminalstatistik över anmälda bilstölder och inbrott och nivåer av Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder. Studien inspirerades av tidigare utförd studie i USA och ämnade att undersöka huruvida tydliga samband mellan antalet brott samt minskningar av brott och Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder även återfanns i en europeisk kontext. LÄS MER

 2. 2. Ordningsvakter – för ökad trygghet. En effektstudie gällande implementeringen av ordningsvakter på en "hot spot"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alexander Björnlund; Emil Andersson; [2019]
  Nyckelord :SPSS; Kriminalstatistik; Trygghet; Ordningsvakter; Hot spot ;

  Sammanfattning : Debatten kring ordningsvakternas roll gällande trygghetsarbetet i samhället har blivit allt mer aktuell. Fler och fler kommuner ansöker om ordningsvaktsfördordnanden för att patrullera på otrygga platser, trots att detta ligger utanför ordningsvakternas traditionella arbetsområde, samtidigt som deras inflytande på tryggheten står något oklar. LÄS MER

 3. 3. Ethnic profiling in Sweden – can it be legalised through the test of proportionality?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; Etnisk profilering; etnisk diskriminering; Artikel 14 EKMR; polis; EU law; Ethnic profiling; Racial profiling; Article 14 ECHR; police; Law enforcement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I USA och Storbritannien är termer såsom “driving while black” (översatt ungefär till ”vara mörkhyad och köra bil”) välkända och båda länderna kräver att deras polismyndigheter samlar in data rörande polisens arbete och etnicitet. Detsamma går inte att säga gällande Sverige där termen ”etnisk profilering” inte är lika välkänd. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars attityder till ungas våld i nära relation : en kvalitativ studie med koppling till Social Inlärning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Mario Gatica Escobar; Camilla Wanberg; [2016]
  Nyckelord :Ungdomar; våld i nära relation; attityder; social inlärning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots omfattande kriminalstatistik i Sverige registrerades inte alla de brott som ungdomar gjorde sig skyldiga till. Ett mörkertal antas finnas i de brott som ungdomar begick, framförallt gällande ungas våld i nära relation, då sannolikheten för rapportering var lägre. LÄS MER

 5. 5. Bedrägeribrottslighetens utveckling : INFORMATIONSTEKNOLOGINS PÅVERKAN PÅ BROTTET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Richard Granberg; [2016]
  Nyckelord :Internetbedrägeri; datorbedrägeri; kriminalstatistik; handlagda brott; straffö-;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att ge svar på hur de IT-relaterade bedrägeribrotten utvecklatsunder perioden 2006 tom 2015, ge förklaringar till orsaker och vilka förutsättningar somligger bakom. Samt ge svar på om det föreligger en skillnad i antalet lagförda IT-relate-rade bedrägeribrott, jämfört med bedrägeribrott i övrigt, och orsak till detta. LÄS MER