Sökning: "kriminalvård socialtjänst samverkan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kriminalvård socialtjänst samverkan.

 1. 1. Medföljande barn till frihetsberövade mödrar i anstalt : En kvalitativ studie med syfte att undersöka kriminalvårdens syn på barnperspektivet inom kriminalvården samt samverkan med socialtjänsten gällande medföljande barn i anstalt.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Assarsson; Anna Lindström; Pernilla Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; barnperspektiv; frihetsberövade mödrar; kriminalvård; anstalt; socialtjänst; anknytning; närhetsprincipen;

  Sammanfattning : Studien avser att belysa kriminalvårdens syn på barnperspektivet gällande medföljande barn med sin frihetsberövade mamma i anstalt. Vidare avser studien att belysa samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten i dessa ärenden, utifrån barnets bästa. LÄS MER

 2. 2. FÖR MÅNGA KOCKAR... : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Visare Ukehaxhaj; Christine Kallenberg; [2015]
  Nyckelord :Samverkan; Utslussning; Kriminalvård; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och framhäva faktorer som påverkar samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänsten i samband med utslussningen. Hur respektive myndighet förhåller sig till sina riktlinjer och upplever samverkandet sinsemellan men även hur före detta klienter upplever respektive myndighet och samverkan mellan dem. LÄS MER

 3. 3. Kriminalvårdens och socialtjänstens arbete och samverkan när barn har en mamma på anstalt. : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Belkisa Huzejrovic; Jessica Pilat; [2013]
  Nyckelord :Social services; correctional; cooperation; mother in prison; Socialtjänst; kriminalvård; samverkan; mamma på anstalt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur företrädare inom kriminalvården och socialtjänsten arbetar med barn som har en mamma på anstalt samt vad samverkan mellan myndigheterna har för funktion. Vi har valt att intervjua fyra professionella som arbetar inom kriminalvården och fyra professionella som arbetar inom socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Samverkan – Om svårigheter och sekretessens roll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johan Malmström; Magnus Pilback; [2012-07-02]
  Nyckelord :Samverkan; hinder; sekretess; nyinstitutionell teori; socialtjänst; psykiatri; anmälningsplikt; HVB-hem;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på fem intervjuer med enhetschefer för HVB- hem. Dessa verksamheter är behandlingsverksamheter där huvuddelen av klienterna utgörs av barn och ungdomar, men det förekommer även vuxna som klienter. LÄS MER

 5. 5. Mission (im)possible. En kvalitativ studie om samverkan mellan Kriminalvården och socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Josefine Nilsson; Johanna Persson; [2010]
  Nyckelord :Intagna; Kriminalvård; Samverkan; Socialtjänst; Utslussning;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur anställda inom Kriminalvården och socialtjänsten upplever samverkan dem emellan i utslussningsfasen av intagna. Studien bygger på fyra kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer med anställda på Kriminalvården och socialtjänsten i Skåne. LÄS MER