Sökning: "kriminell återanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kriminell återanpassning.

 1. 1. "Jag vill inte att de ska minnas mig så", en kvalitativ studie om vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Bita Mehrabani; Linnea Axelsson; Anesa Mravac; [2020]
  Nyckelord :Desistance; Ex-kriminella; Kriminalitet; Livsstil; Vändpunkter ;

  Sammanfattning : Ett växande intresse för uppkomsten av kriminalitet i samhället har i vissa fall bidragit till en negligering av före-detta kriminellas återanpassning i samhället. Studien fokuserar på individer som kallar sig för ex-kriminella där studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för ex-kriminella att ta sig ur en kriminell livsstil. LÄS MER

 2. 2. Kriminellas revansch i samhället

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Alexandra Seftigen; [2020]
  Nyckelord :Återanpassning; kriminalitet; kriminalvården; KRIS; socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som är avgörande för att personer med kriminell historik inte ska återfalla i kriminalitet och hur återanpassning i samhället har gått till efter att de har blivit frisläppta från fängelset. För att söka besvara denna fråga har det empiriska materialet samlats in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar inom Kriminalvården, personer från frivilligorganisationen KRIS (kriminellas revansch i samhället) samt personer med både kriminell- och missbrukarbakgrund. LÄS MER

 3. 3. Från anstalt till Svenssonliv : En kvalitativ studie om frivårdens arbete med villkorligt frigivnas återanpassning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Lindqvist; Marina Sundvall; [2019]
  Nyckelord :parolees; probation offices; system theory; labelling; stigmatization; deviation spiral; villkorligt frigivna; frivården; systemteori; stämpling; stigma; avvikelsespiral;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur frivården i Sverige arbetar för villkorligt frigivnas återanpassning till samhället. Med återanpassning menas att individen efter att ha avtjänat av fängelsestraffet ska återgå till en icke-kriminell livsstil. LÄS MER

 4. 4. Den lyckligaste är kanske inte den som dör med flest bilar. : En socialpsykologisk studie om f.d. kriminellas förändringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amra Causevic; Charlotte Ekholm; [2015]
  Nyckelord :kriminalitet; återanpassning; avvikande identitet; skam och stolthet.;

  Sammanfattning : ABSTRAKTSyftet med vårt uppsatsarbete är att undersöka hur före detta kriminellas resa mot enåteranpassning till samhället kan förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv, dvs. vilkasociala och relationella hinder som de f.d. kriminella stöter på samt vilka möjligheter tillförbättring som sker. LÄS MER

 5. 5. Polisens rättsmedvetande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Erik Ek Elmqvist; [2014]
  Nyckelord :polisforskning; police work; rättsmedvetande; ungdomar; juvenile; crime; brott; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att beskriva en grupp ungdomspolisers rättsmedvetande samt syn på straffens preventiva förmågor. Detta görs utifrån en allmänuppfattning om att polisen har ett konservativt synsätt på straff mot bakgrund av kriminologisk litteratur. LÄS MER