Sökning: "kriminell livsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden kriminell livsstil.

 1. 1. JAG HÖR INTE HEMMA BLAND VANLIGA “SVENSSONS”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Belokozovska; Emina Begic; [2019]
  Nyckelord :frivården; krami; kriminell livsstil; stigmatisering; återintegrering; belastningsregister;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka professionellas syn på hur återintegreringen ser ut för personer som utfört kriminella handlingar och som påföljd av dessa handlingar har suttit i fängelse. För att ta reda på denna huvudfråga har det analyserats och problematiserats vilka möjligheter respektive hinder personer som utfört kriminella handlingar kan bemöta när de ska bli en del av samhället på nytt. LÄS MER

 2. 2. ''Känslan i brottet!'' En narrativ analys av ex kriminella unga mäns drivkraft till involvering i kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Dina Kumait; [2018]
  Nyckelord :Drivkraft; Maskulinitet; Tillhörighet; Status; Identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har de skett en avsevärd ökning av brott som begås av unga män i Sverige. Från stöld till rån med våld fortsätter brott att vara en ständig hot mot samhället. LÄS MER

 3. 3. ”En gnista släcker dom” : En socialpsykologisk intervjustudie om grundläggandet och avslutandet av en kriminell livsstil samt myndigheters påverkan på möjligheten att avsluta den

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustaf Lian; [2018]
  Nyckelord :Tidigare livstidskriminella; Myndigheter; Orsaker till brottslighet;

  Sammanfattning : Anledningarna till varför en individ inleder en kriminell livsstil kan vara många likaså anledningarna till varför en individ avslutar den. Syftet med denna studie är att undersöka hur en kriminell livsstil kan etableras och avslutas samt vilken påverkan myndigheter upplevs ha för individens möjlighet att lämna den kriminella livsstilen. LÄS MER

 4. 4. Objektrelationer hos livsstilskriminella män : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Sophia Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Lifestyle criminality; Antisocial personality disorder; Psychopathy; Object relations; Treatment; Livsstilskriminalitet; Antisocial personlighetsstörning; Psykopati; Objektrelationer; Behandling;

  Sammanfattning : Inledning: I föreliggande litteraturstudie analyseras tre kvantitativa studier somundersökt sambanden mellan objektrelationer och antisocial personlighetsstörningoch psykopati hos kriminella män. Målgruppen överensstämmer väl med personermed kriminell livsstil. LÄS MER

 5. 5. En tuff väg tillbaka : En kvalitativ studie om före detta kriminellas perspektiv på inkludering i samhället.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Soumaya Beji; Shano Hassan; [2018]
  Nyckelord :Biografiskt lärande; före detta kriminella; inkluderingsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att skildra före detta kriminellas perspektiv på inkluderingsprocessen till samhället efter att ha varit frihetsberövad. Denna kvalitativa undersökningen har en pedagogisk utgångspunkt där resultatet har analyserats utifrån en läroteori; det biografiska lärandet. LÄS MER