Sökning: "kriminell utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kriminell utveckling.

 1. 1. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Besarta Veseli; Izabella Todorovska; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; kriminalitet; missbruk; Studie- och yrkesvägledning; återhämtning;

  Sammanfattning : I denna studie ser vi närmare på människor som efter en tid av kriminalitet försöker hitta tillbaka till ett lönearbete. Syftet med vår uppsats är att beskriva och förstå hur tidigare kriminella som dömts för brott lyckats ta sig ur kriminalitet och till ett lönearbete. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor som gärningspersoner. Faktorer och vändpunkter bakom avslutandet av en kriminell livsstil

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nejra Vrbanjac; Radmila Pajkovic; [2019]
  Nyckelord :Avslut; Kriminalitet; Kriminell karriär; Kriminell livsstil; Kvalitativ; Kvinnliga gärningspersoner; Vändpunkter;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att med hjälp av ett kvalitativt tillvägagångssätt belysa centrala faktorer som har en betydande roll för kvinnors avslut av den kriminella livsstilen. Undersökningen är baserad på fyra semi- strukturerade intervjuer med före detta kvinnliga gärningspersoner som avtjänat sitt fängelsestraff. LÄS MER

 3. 3. Framgång är när förberedelse möter möjlighet : En studie om brottsförebyggande arbete mot ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Skog; Jonas Lind; [2018]
  Nyckelord :ungdomspolis; ungdomskriminalitet; brottsförebyggande arbete; medling; samverkan; återintegrering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar faktorer som kan bidra till att unga individer väljer en kriminell bana samt att det är vanligt att ungdomar begår enstaka brott men de flesta återgår senare till ett laglydigt liv. Dock fortsätter en del den kriminella banan vilket blir en kostsam fråga för samhället, varpå brottsförebyggande arbete är centralt. LÄS MER

 4. 4. Den "Gråa massan" : En diskursanalys om flyktingar i svensk dagspress.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Lundeqvist; Jens Glademyr; [2017]
  Nyckelord :konstruktioner; diskursteori; Laclau och Mouffes; dagstidningar; socialkonstruktionism; flykting; 1995–2016; longitudinell;

  Sammanfattning : Denna diskursanalytiska studie undersöker hur begreppet flykting konstrueras i svensk nyhetspress under tidsperioden 1995–2016. Studien utgår ifrån Laclau och Mouffes diskursteori. LÄS MER

 5. 5. Vuxet ansvar ska tas av vuxna människor - Eller? - Om unga vuxna lagöverträdare och deras särbehandling inom den svenska straffrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Andersson; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; Ansvarsförmåga; Rättvisa; Strafflindring; Särbehandling; Unga lagöverträdare; Ungdomsrabatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna framställning är att genom en rättsdogmatisk och rättssociologisk metod begrunda och skapa en bättre förståelse för lagstiftarens val att särbehandla unga lagöverträdare. Med gällande rätt, dess historiska bakgrund, straffets funktion och myndighetsbegreppet i åtanke har särbehandlingen diskuterats i förhållande till begreppet rättvisa. LÄS MER