Sökning: "kriminella ungdomar frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kriminella ungdomar frågeställningar.

 1. 1. Fritidsgårdars arbete med ungdomars upplevda trygghet – en kvalitativ intervjustudie i en svensk storstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Amanda Astner; [2022]
  Nyckelord :Fritidsgårdar; trygghetsarbete; trygghet; ungdomar; folkhälsa;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att i en svensk storstad undersöka fritidsgårdars arbete med ungdomars upplevda trygghet i samhället. En induktiv kvalitativ metod med fyra individuella intervjuer användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar genom semistrukturerade frågor. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars teoretiska väg till gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Marcus Svedqvist; Terese Larsson; [2020]
  Nyckelord :Signalteori; Differential Association; Gatugäng; Selektion; Ungdomsbrottslighet; Brottslighet;

  Sammanfattning : Den här är en översiktsstudie som syftar till att presentera en bild av forskningen relaterad till ungdomar som ansluter sig till gatugäng och utvecklingen av deras kriminella beteende. Relevanta studier har analyserats med hjälp av två teorier; signalteorin som ser till signaler mellan gäng och deras potentiella rekryter och teorin om differentiella associationer som argumenterar för att ett kriminellt beteende är inlärt genom kontakter med pro-kriminella influenser. LÄS MER

 3. 3. Preventive methods aimed at siblings to criminal juveniles - a literature review

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Pryssander; [2018]
  Nyckelord :family therapy; crime; interventions; Multisystemic therapy; siblings;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka vilka förebyggande metoder och/eller modeller som finns för att bemöta syskon till grovt kriminella ungdomar. Studien syftar dessutom på att jämföra metodernas olika för- och nackdelar. LÄS MER

 4. 4. Ungdomskriminalitet ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om yrkesverksammas uppfattningar av könets betydelse för ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mathilda Moorberg; Louise Sandell Norgren; [2016]
  Nyckelord :ungdomskriminalitet; genus; socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har syftat till att undersöka yrkesverksammas uppfattning av hur ungdomskriminalitet uppkommer och hur ungdomars kriminella beteende skiljer sig beroende på ungdomarnas kön. Studiens frågeställningar utformades för att besvara vilken uppfattning de yrkesverksamma har om könets betydelse för vilken typ av, och i vilken utsträckning ungdomar uppvisar kriminellt beteende samt vilka likheter och skillnader gällande risk- och skyddsfaktorer för kriminellt beteende som de yrkesverksamma upplever att det finns mellan könen, och vad dessa skillnader och likheter i sådana fall beror på. LÄS MER

 5. 5. Ung och kriminell : Med det sociala kapitalet som insats

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Wijnbladh Maja; Mahmoudi Ronak; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka varför en del ungdomar begår brott och vilka faktorer som kan ligga bakom. Genom att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex unga män med en tidigare kriminell bakgrund har vi försökt få svar på studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER