Sökning: "kriminologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kriminologiska frågeställningar.

 1. 1. BÄTTRE UT - En systematisk kunskapsöversikt om Kriminalvårdens arbete med återfall i brott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Andrea Cengic; [2018-03-26]
  Nyckelord :Kriminalvården; Återfall i brott; Systematisk forskningsöversikt; Life-Course Criminology;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Kriminalvårdens främsta uppgift, utöver att verkställa påföljder, är att förhindra återfall i brott. Syftet med denna studie är att undersöka vad som enligt forskningen bör göras för ett lyckat återfallspreventivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Medborgarlöften inom Lunds kommun : en brottspreventiv samverkansmodell?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Arash Sheruye; Johan Sjösten; [2016]
  Nyckelord :brottsprevention; medborgarlöften; Lunds kommun; polismyndigheten; rutinaktivitetsteorin; rational choice-teorin.;

  Sammanfattning : Kriminaliteten i universitetsstaden Lund har alltid varit ett förekommande fenomen. Vid medborgardialoger framhäver de lokala medborgarna till polis och kommun vad de upplever som otryggast. LÄS MER

 3. 3. Ofrivilligt samtycke : - Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om attityder till sex

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Yvonne Kossek; [2015]
  Nyckelord :sexuellt våld; sexualbrott; övergrepp; sexualitet; samtycke; genus; attityder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en kvalitativ- och explorativ utgångspunkt undersöka vilka attityder och referensramar till sex som kommer till uttryck bland ungdomar i 15-16 års ålder. Utifrån syftet ställs följande frågeställningar:  Vilka föreställningar kring sex kommer till uttryck bland unga tjejer och killar?  Hur beskriver de gränsen mellan normalt sexuellt beteende och övergrepp? Genom ett diskursanalytiskt och genusteoretiskt angreppssätt analyseras hur ungdomar i fokusgrupper resonerar kring sex i relation till kön och genus. LÄS MER

 4. 4. Gärningskvinnor: en textanalys av hur åtalade kvinnor beskrivs i domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Therese Lang; Hanna Fryxell; [2014]
  Nyckelord :Avvikande kvinnor; Kriminalitet; Gärningsman; Idealiskt offer; Domstolens maktutövning; Objektivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur åtalade kvinnor beskrivs i domar vid Lunds Tingsrätt, samt om dessa beskrivningar kan tänkas förklaras och motiveras med hjälp av kriminologiska teorier. En annan avsikt med uppsatsen var att efter sammanställningen av vårt analysmaterial föra en diskussion om rätten kan tänkas sända ut icke åsyftade verkningar till samhället rörande framställningen av avvikande kvinnor och i sådana fall hur dessa skulle kunna te sig. LÄS MER

 5. 5. Den stulna värdigheten : En studie om fransk tortyr under det algeriska självständighetskriget 1954-1962

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Karima Benali; [2011]
  Nyckelord :tortyr; l Algérie française; självständighetskrig; förklaring; förståelse; definition;

  Sammanfattning : Tortyr brukar ofta förknippas med förhör och våld. Men finns det några andra sätt som tortyr kan förstås och förklaras på? Denna uppsats syftar till att undersöka på vilka sätt tortyr kan definieras, förklaras och förstås. LÄS MER