Sökning: "kriminologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden kriminologiska frågeställningar.

 1. 1. Sociala Medier Inom Brottsprevention : Influensers eventuella möjlighet till informationsspridning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Anna Lorensson; Larsson Tess; [2021]
  Nyckelord :dissemination of information; crime prevention; criminological questions influencer; social media; brottsprevention; influenser; informationsspridning; kriminologiska frågor; sociala medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka influensers möjlighet att vara ett hjälpande verktyg i det brottsförebyggande arbetet som sker över sociala medier. Relevansen för studiens syfte kan diskuteras utefter det faktum att internetanvändningen är en stor del av svenskars vardag samt har en fortsatt ökning i användandet. LÄS MER

 2. 2. Polisanställdas uppfattningar om barnkonventionen som svensk lag - Avseende barns utsatthet för våld i hemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Johansson; Julia Nerme; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Barns utsatthet; Lag; Polisanställdas uppfattningar; Våld i hemmet;

  Sammanfattning : I januari 2020 blev barnkonventionen en lag i Sverige. Regeringen anser att lagen ska bidra till att barnkonventionen tillämpas i större utsträckning i ärenden som berör barn. Lagen är så pass ny att inga tidigare studier har genomförts i Sverige utifrån rättsväsendets perspektiv. LÄS MER

 3. 3. BÄTTRE UT - En systematisk kunskapsöversikt om Kriminalvårdens arbete med återfall i brott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Andrea Cengic; [2018-03-26]
  Nyckelord :Kriminalvården; Återfall i brott; Systematisk forskningsöversikt; Life-Course Criminology;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Kriminalvårdens främsta uppgift, utöver att verkställa påföljder, är att förhindra återfall i brott. Syftet med denna studie är att undersöka vad som enligt forskningen bör göras för ett lyckat återfallspreventivt arbete. LÄS MER

 4. 4. Medborgarlöften inom Lunds kommun : en brottspreventiv samverkansmodell?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Arash Sheruye; Johan Sjösten; [2016]
  Nyckelord :brottsprevention; medborgarlöften; Lunds kommun; polismyndigheten; rutinaktivitetsteorin; rational choice-teorin.;

  Sammanfattning : Kriminaliteten i universitetsstaden Lund har alltid varit ett förekommande fenomen. Vid medborgardialoger framhäver de lokala medborgarna till polis och kommun vad de upplever som otryggast. LÄS MER

 5. 5. Ofrivilligt samtycke : - Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om attityder till sex

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Yvonne Kossek; [2015]
  Nyckelord :sexuellt våld; sexualbrott; övergrepp; sexualitet; samtycke; genus; attityder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en kvalitativ- och explorativ utgångspunkt undersöka vilka attityder och referensramar till sex som kommer till uttryck bland ungdomar i 15-16 års ålder. Utifrån syftet ställs följande frågeställningar:  Vilka föreställningar kring sex kommer till uttryck bland unga tjejer och killar?  Hur beskriver de gränsen mellan normalt sexuellt beteende och övergrepp? Genom ett diskursanalytiskt och genusteoretiskt angreppssätt analyseras hur ungdomar i fokusgrupper resonerar kring sex i relation till kön och genus. LÄS MER