Sökning: "kriminologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden kriminologiska frågeställningar.

 1. 1. De två omfattande narkotikamarknaderna : - Hur förhåller sig cannabissmugglingen och cannabisanvändningen till varandra?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Alma Grgic; Louise Chan; Manar Badran; [2022]
  Nyckelord :Usage; Seizure; Cannabis; Demand; Drugs; Smuggling; Användning; Beslag; Cannabis; Efterfrågan; Narkotika; Smuggling;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikamarknaden är mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Majoriteten av cannabisen som konsumeras i Sverige är insmugglad och är den substans som brukas mest globalt. Trots Covid-19 pandemin med tillhörande restriktioner, har både användningen och smugglingen varit fortsatt hög. LÄS MER

 2. 2. Organiserad brottslighet som straffskärpningsgrund - Leder skärpta straff för brott i kriminella nätverk till minskad brottslighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zeinab Zein; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Organiserad brottslighet har under de senaste åren varit en viktig kriminalpolitisk fråga och är det än idag. Media rapporterar frekvent om skjutningar kopplade till hämndaktioner i den kriminella miljön, problem i de utsatta områdena, mord som inte går att klara upp samt företag som förskingrat miljonbelopp. LÄS MER

 3. 3. Sociala Medier Inom Brottsprevention : Influensers eventuella möjlighet till informationsspridning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Anna Lorensson; Larsson Tess; [2021]
  Nyckelord :dissemination of information; crime prevention; criminological questions influencer; social media; brottsprevention; influenser; informationsspridning; kriminologiska frågor; sociala medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka influensers möjlighet att vara ett hjälpande verktyg i det brottsförebyggande arbetet som sker över sociala medier. Relevansen för studiens syfte kan diskuteras utefter det faktum att internetanvändningen är en stor del av svenskars vardag samt har en fortsatt ökning i användandet. LÄS MER

 4. 4. Polisanställdas uppfattningar om barnkonventionen som svensk lag - Avseende barns utsatthet för våld i hemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Johansson; Julia Nerme; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Barns utsatthet; Lag; Polisanställdas uppfattningar; Våld i hemmet;

  Sammanfattning : I januari 2020 blev barnkonventionen en lag i Sverige. Regeringen anser att lagen ska bidra till att barnkonventionen tillämpas i större utsträckning i ärenden som berör barn. Lagen är så pass ny att inga tidigare studier har genomförts i Sverige utifrån rättsväsendets perspektiv. LÄS MER

 5. 5. BÄTTRE UT - En systematisk kunskapsöversikt om Kriminalvårdens arbete med återfall i brott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Andrea Cengic; [2018-03-26]
  Nyckelord :Kriminalvården; Återfall i brott; Systematisk forskningsöversikt; Life-Course Criminology;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Kriminalvårdens främsta uppgift, utöver att verkställa påföljder, är att förhindra återfall i brott. Syftet med denna studie är att undersöka vad som enligt forskningen bör göras för ett lyckat återfallspreventivt arbete. LÄS MER