Sökning: "kris och sorg"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden kris och sorg.

 1. 1. Sorg och kris i förskolan : hur förskollärare ser på sin egen och förskolans roll i krisarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olivia Holm; [2023]
  Nyckelord :sorg; kris; förskola; förskolans roll; pedagogens roll;

  Sammanfattning : Årligen drabbas barn av traumatiska händelser, detta är något som förskollärare behöver möta i verksamheten. Sorg kan utlösas på olika sätt, allt från en skilsmässa till ett dödsfall, antingen av familjemedlem, annan närstående alternativt ett husdjur. LÄS MER

 2. 2. Det är barnens upplevelsersom guidar en : Förskollärares möte med barn i sorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Lundmark; Lisa Vernersson; [2023]
  Nyckelord :Children; Preschool; Crisis management plan; Crisis situations; Preschool teacher; Grief and Crisis and grief boxes; Barn; Förskola; Handlingsplan; Krissituationer; Förskollärare; Sorg och kris- och sorglåda.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa ökad kunskap om förskollärares syn påförhållningssätt, strategier och utmaningar med att möta barn i sorg på förskolan. Studien undersökte hur handlingsplanen fungerade som vägledning för förskollärare i krissituationer. Studien grundade sig i kvalitativa intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 3. 3. När livet sätts på paus : - En litteraturöversikt om palliativ vård i hemmet ur ett anhörigperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Johanna Lidén; Jennifer Näsman; [2023]
  Nyckelord :Anhörig; informell vårdare; känsla av sammanhang; palliativ vård; upplevelser; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalité och lindra lidande för patienter och deras familjer vid obotlig sjukdom. Allt fler människor väljer att avsluta sina liv hemma, anhöriga har en avgörande roll för att det ska vara genomförbart. LÄS MER

 4. 4. Det flexibla arbetslivetspåverkan på människor : En nyfiken vägledares utforskande av människors reaktioner påomställningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Backa Katarina Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Job loss; effects of job loss; coping; work transition; career transition; career counselling.; Förlust av arbete; coping; karriäromställning; karriärvägledning; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse för hur människor känslomässigtpåverkas av och hanterar påtvingade omställningar under karriären. Detta är ur ett studie- ochyrkesvägledningsperspektiv en viktig fråga eftersom dagens föränderliga arbetsmarknad och fokus pålivslångt lärande innebär att vägledare sannolikt kommer att arbeta alltmer med en målgrupp i olikaformer av karriäromställning. LÄS MER

 5. 5. Empatitrötthet: Sjuksköterskors pris av att vårda medhjärtat : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Lisette Forslund; Mirja Lagerberg; [2023]
  Nyckelord :Compassion fatigue; experiences; literature review; management; nurses; Empatitrötthet; hantering; litteraturöversikt; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Empatitrötthet är relaterat till sekundär traumatisk stress och utbrändhet. Begreppet kännetecknas av en känslomässig, tankemässig, kroppslig trötthet som ofta drabbar de personer vars yrke är att ta hand om människor på olika sätt. När sjuksköterskor drabbas kan även patientsäkerheten bli lidande. LÄS MER