Sökning: "kris socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden kris socialt arbete.

 1. 1. Introduktion av nyanställda vikarier på särskilda boenden : En kvalitativ studie av covid-19-pandemins påverkan på introduktionen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ronja Brodin; Lisa Johansson; Hilma Saalo; [2022]
  Nyckelord :Arbetsplatsintroduktion; särskilt boende; enhetschef; vikarie; covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Arbetsplatsintroduktionen syftar till att introducera arbetsplatsen för den nyanställde och informera om exempelvis rutiner och arbetsuppgifter. Genom att använda en genomarbetad och rutinmässig introduktion kan man bidra till en ökad känsla av trygghet och förståelse hos den nya medarbetaren. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med livet som insats : Vårdpersonalens upplevelse av sin arbetssituation vid arbete under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Evelina Angermund Ekdahl; Mathilda Berg; [2022]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; Pandemic; Social support; Healthcare workers; Nursing homes; Psykosocial arbetsmiljö; Pandemi; Socialt stöd; Vårdpersonal; Äldreboende;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och få en djupare förståelse för hur vårdpersonal på äldreboenden som arbetade på plats under pandemin upplevde sin arbetssituation med ett särskilt fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes med vårdpersonal som arbetade på plats på ett äldreboende under pandemin. LÄS MER

 3. 3. GENDERQUEERA PERSONERSPSYKOSOCIALA SITUATIONER I SAMBANDMED BIOLOGISKT SKAPAD KRIS : En kvantitativ studie om trans- och ickebinärt definierade personers upplevelserav sin psykosociala situation under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :David Alfvenhierta; [2022]
  Nyckelord :genderqueer; minoritetsstress; covid-19-pandemin; socialt arbete inom hälso- och sjukvården; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att i relation till den pågående covid-19-pandemin fördjupa förståelsen av hurgenderqueera personer i Sverige skattar sitt psykiska mående och sin tillgång till socialt stöd underkristider. Vidare är syftet att identifiera och analysera skillnader mellan hur cis- och genderqueerapersoner i Sverige skattar sitt psykiska mående och sin tillgång till socialt stöd under, och irelation till, samma omständigheter som nyss nämnts. LÄS MER

 4. 4. "Om du som chef brakar ihop, vem tar då hand om dina medarbetare?" : En kvalitativ studie om äldreomsorgens enhetschefers upplevelser av att leda under en pandemi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jessica Darberg; Linn Franzén; [2022]
  Nyckelord :Leadership; elderly care; covid-19; crisis; emotional labor; emotional strain; manage; social work; first-line leaders; Ledarskap; äldreomsorg; covid-19; kris; emotionellt arbete; emotionella påfrestningar; hantering; socialt arbete; första linjens chefer;

  Sammanfattning : With the Covid-19 pandemic, many of the already identified shortcomings in our welfare society came to be challenged and care for the eldery was particularly affected. Eldery care had to endure harsh criticism and managers in eldery care were questioned. LÄS MER

 5. 5. ”Om jag inte orkar lyssna på det, hur sjutton ska de orka leva med det” - en kvalitativ studie om socionomers upplevelser av att möta klienter i kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Brunskog; Elin Axén; [2021-05-31]
  Nyckelord :kris; emotionellt arbete; coping; socialt arbete; känslohantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att tolka och förstå socionomers upplevelser och hanteringssätt i mötet med människor kris. Detta gjordes utifrån verksamheter som bemöter denna målgrupp. En kvalitativ metod användes varav semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter. Empirin analyserades genom tematisk analys. LÄS MER