Sökning: "krisförlopp"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet krisförlopp.

 1. 1. FEAR AND LOATHING IN HUSARÖ En kvalitativ studie av Anders Borgs kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hravn Forsne; Elin Jedefeldt; [2018-02-12]
  Nyckelord :Image repair; Retorisk situation; Anders Borg; Kriskommunikation; Skandal;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats: 15 hpProgram och/eller kurs: MK 1500Nivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 42Antal ord: 14132Syfte Syftet med studien är att pröva om kombinationen av image repair-teorin och teorin om den retoriska situationen kan bidra till att skapa förståelse för ett krisförlopp.Teori: Image repair-teori och teorin om den retoriska situationenMetod: Kvalitativ textanalysMaterial: 22 artiklar från under perioden 3:e - 8:e augusti 2017Resultat Studien visar att genom att kombinera image repair-teorin och teorin om den retoriska situation går det att se vilka begränsningar och möjligheter som finns beroende på påträngande problem. LÄS MER

 2. 2. "Ja hade de haft en brandvarnare så hade det inte hänt" : Svenska kommuners kriskommunikationsanpassning till personer med utländsk bakgrund.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Cornelia Olsson; Elin Björklund Atlas; [2016]
  Nyckelord :Kriskommunikation; anpassad kriskommunikation; strategisk kommunikation; kommunikatör; informatör; kommuner; riskperception;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka samt att belysa komplexiteten i svenska kommuners krishantering med fokus på kommunikatörens roll vid kriskommunikation anpassad till personer med utländsk bakgrund. Studien är baserad på nio semistrukturerade intervjuer, åtta kommunikatörer och en säkerhetssamordnare på olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ICD -implanterbar defibrillator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Liselott Lindström; Kajsa Vildvik; [2011]
  Nyckelord :ICD; kvalitativ; implanterbar defibrillator; upplevelse;

  Sammanfattning : En implanterbar defibrillator kan vara en livräddande behandling för personer med ökad risk för plötslig död. Behandlingen syftar till identifiera och behandla livshotande rytmrubbningar. Behandlingen kan ges i sekundär eller primärprofylaktiskt syfte. Det finns etiska aspekter vid ställningstagande till behandlingen. LÄS MER

 4. 4. När sorgen blir en del av livet -En litteraturstudie om föräldrar som förlorat sitt barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johanna Höggren; Sandra Åkerblom; [2007]
  Nyckelord :Barn; bemötande; copingstrategier; förlust; försvarsmekanismer; kris; sorg;

  Sammanfattning : Sorg är en av människans grundkänslor och kan utlösas av förlust av något slag. I denna uppsats behandlas den, enligt oss, mest smärtsamma sorgen som man tvingas gå igenom om ens barn dör. Denna litteraturstudie utgår ifrån tre föräldrars känslor och upplevelser kring sitt barns död. LÄS MER