Sökning: "krishanterare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet krishanterare.

 1. 1. Norska respektive svenska kristermer i gränsöverskridande krisledningsövningar : En utvärdering med norska krishanterare av tvåspråkig parlör

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mattis Levin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Allmänheten i krisövning : En intervjustudie om myndigheters syn på krisövning på medborgarnivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magdalena Nordsäter; [2017]
  Nyckelord :Crisis management; crisis training; public; locals; resilience; disaster risk reduction; empowerment; cross boarder; Krishantering; krisövning; allmänhet; lokalbefolkning; resiliens; katastrofreducering; empowerment; gränsöverskridande;

  Sammanfattning : Allmänheten har ett uttalat ansvar vid krishantering, men är sällan medverkande i myndigheters arbete med krisberedskap och krisövning. Allmänheten är oftast den som är på plats där en kris händer och det kan finnas värden i att låta den bli mer inkluderad i arbetet att förbättra samhällets resiliens och minska dess sårbarhet vid en kris. LÄS MER

 3. 3. Praktisk Krishantering : Om kriskommunikation i praktiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Daoud Benjamin; Ikrah Intulara Ferdaus; [2015]
  Nyckelord :Kris; kriskommunikation; krishantering; kriskonsult; retorik;

  Sammanfattning : Denna normativa studie syftar till att få en djupare förståelse för hur kriskonsulter arbetar med krishantering i praktiken. Ramen för krishantering har vidgats i och med sociala mediers uppkomst vilket medfört komplikationer såväl som möjligheter för organisationer som drabbas av kris. LÄS MER

 4. 4. I stundens hetta : En kvalitativ textanalys om gestaltningar av krisarbetare i samband med skogsbranden i Västmanland sommaren 2014

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; [2015]
  Nyckelord :framing theory; sweden; forest fire; newspaper; textual analysis; crisis; emergency people; critique; västmanland; vlt; expressen; framing; sverige; skogsbrand; kvällstidning; dagstidning; kvällspress; dagspress; kris; räddningsarbetare; krishanterare; kritik;

  Sammanfattning : This qualitative study examines how emergency people are framed in Swedish evening-, and local newspapers during the forest fire in Västmanland, Sweden 2014. The study also includes if there is any difference between the framing due to the location of the newspaper. The study is based on qualitative text analysis. LÄS MER

 5. 5. Sverige, Förenta Nationerna och Polisens utlandsstyrka : En fallstudie av policy och praktik i freds- och säkerhetsfrämjande arbete

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Erik Sennersten; [2014]
  Nyckelord :Sverige; FN; EU; Polisens utlandsstyrka;

  Sammanfattning : Sverige har alltid uttalat ett starkt stöd till Förenta Nationerna, FN. I den allmänna debatten har det på senare tid dock handlat om att Sveriges och i-ländernas allt mindre deltagande i FN-ledda missioner gör att FN:s insatser tappar i trovärdighet och legitimitet. LÄS MER