Sökning: "kriskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet kriskommunikation.

 1. 1. CSR i förhållande till legitimitet vid en skandal : En kvalitativ innehållsanalys om hur BMW och Volkswagen använt CSR-kommunikation, vid en skandal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Seefat Mahboob; Alice Törnkvist; [2023]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; legitimacy; crisis management; crisis communication; sustainability report; CSR-report; Corporate Social Responsibility CSR ; legitimitet; krishantering; kriskommunikation; hållbarhetsrapport; CSR-rapport;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys vars syfte är att beskriva och analysera hur CSR har använts som ett verktyg vid en skandal hos företagen BMW och Volkswagen för att återfå sin legitimitet. Uppsatsen bidrar med kunskap kring hur CSR kan användas som ett verktyg vid en skandal hos de valda företagen för att återfå sin legitimitet. LÄS MER

 2. 2. Förtroendeskapande genom kommunikation under Covid-19 - En kvantitativ studie om hur kommunikationen påverkar förtroendet för en organisation under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Friberg; Marcus Norberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :förtroende; kvantitet av kommunikation; kvalite av kommunikation; kriskommunikation; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga sambandet mellan organisationers kommunikation och förtroendet för organisationer under Covid-19 pandemin. Studien utgår ifrån följande frågeställning: Hur påverkar organisationens kommunikation medlemmarnas förtroende för organisationen under Covid-19 pandemin? Studien är kvantitativ med en hypotetisk deduktiv karaktär, två hypoteser har formulerats utifrån tidigare forskning för att besvara forskningsfrågan. LÄS MER

 3. 3. "Med anledning av corona-viruset": En studie om Göteborgs universitets digitala kriskommunikation till studenter under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Linda Jansson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Göteborgs universitet; kriskommunikation; studentperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka utformningen samt mottagandet av Göteborgs universitets decentraliserade kriskommunikation gällande covid-19 under 2020 med fokus på webbplatsen Studentportalen. Det för att få djupare kunskap om hur decentraliserad kriskommunikation kan fungera i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara...cancelled? : En kvalitativ studie om hur företag kan hantera interaktionen i sociala medier vid en kris.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Krantz; Victoria Dalfors; [2022]
  Nyckelord :krishantering; kriskommunikation; sociala medier; marknadsföring; cancel kultur; kriser; förtroende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förvarsmaktens viktigaste vapen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Forsander; Axélia Hamrén; [2022]
  Nyckelord :Intern kriskommunikation; Försvarsmakten; Militärstrategisk kommunikation; Myndigheters kommunikation; Meningsskapande; Ambassadörskap; HRO; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka medarbetares uppfattningar om intern kriskommunikation. I fallstudien studeras den svenska Försvarsmakten under de två första månaderna av kriget i Ukraina. LÄS MER