Sökning: "kristen"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet kristen.

 1. 1. Svenska kyrkans utmaningar med undervisning i en post-kristen tid : Analys utifrån en läroplansteoretisk och en kyrkohistorisk komparation av Norska och Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan J:son Ljung; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Build My house so I will again dwell among My people Israel and among all my creation"– En analys av Gershon Salomon och Tempelbergets trogna i både judisk och kristen sionism 2009-2022

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tiodora Malki; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: Messianism; apokalyptisk messianism; sionism; kristen sionism; Jerusalemsyndromet; Gershon Salomon; Tempelbergets trogna; Tempelberget.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what temple vision the jewish temple activist Gershon Salomon, the unchallenged leader who founded the first ever jewish organization to focus on the significance of the Temple Mount and the rebuilding of the jewish temple, had about the Temple in Jerusalem in Jewish tradition. The study will apply whether Salomons temple vision was a religious/ritual in which the rebuilding of the Jewish temple in Jerusalem was the main goal, a nationalistic/zionist where the significance of the Temple Mount was political, cultural and spiritual rather than religious, or a worldwide temple vision. LÄS MER

 3. 3. Pluralism i religionsklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Moa Andersson; Noshen Shokor; [2023]
  Nyckelord :Klassrumsklimat; läroplaner; marginaliserade elever; mångkulturalitet; pluralism; religion; religionskunskapsundervisning; sekularisering;

  Sammanfattning : Detta arbete utgör en kunskapsöversikt där vi undersöker hur pluralismen tar sig uttryck i undervisningen nationellt men även internationellt. Huvudfrågan vi tar fasta på lyder: Vilken roll har pluralismen i religionskunskapsundervisning? Vidare utvecklar vi vår frågeställning med tre frågor i syfte att specificera huvudfrågan. LÄS MER

 4. 4. "Där barmhärtighet och kärlek bor, där finns också Gud" : Implicit ecklesiologi i Huddinge församlings diakoni

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Emma Bernerfalk Jaeger; [2022]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; ecklesiologi; implicit ecklesiologi; diakoni; Huddinge församling;

  Sammanfattning : Inom ramen för empirisk ecklesiologi är det den här studiens syfte att är undersöka vilken ecklesiologi som kommer till uttryck genom diakonin i Huddinge församling, genom att använda ”Teologins fyra röster” som arbetsmodell och tolkningsverktyg. Hur kyrkan framträder för människor undersöks genom att studera vad den gör och ställs i relation till kyrkan som social kropp. LÄS MER

 5. 5. Maria förbejderskan : Kvalitativ textanalys av Marias roller i Kristina Gyllenstiernas andaktsbok

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anneli Staaf; [2022]
  Nyckelord :Mariafromhet; Marias roller; den himmelska drottningen; gemenskap; senmedeltida böner; jungfru Maria; andaktsbok; profeternas profet; apostlarnas apostel; lärarinna; reformationen; senmedeltiden; jungfru Maria; bön; kyrkohistoria; kristen praktik; gudomlig immanens; helgon;

  Sammanfattning : Denna uppsats skrivs inom ämnesområdet kyrkohistoria, vilket är ett brett forskningsfält. I denna studie ligger tyngdpunkten på att undersöka hur en kristen praktik gestaltades under en viss tid i Sverige. Den kristna praktik som undersöks är Mariafromheten med fokus på Maria under första hälften av 1500 – talet. LÄS MER