Sökning: "kristendom"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade ordet kristendom.

 1. 1. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättighetentill allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andligutveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- ochkonsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 2. 2. ”Väldigt likt fritids skulle jag vilja säga faktiskt” : En intervjustudie om församlings- och fritidspedagogers syn på Svenska kyrkans roll i fritidshem och en gemensam pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Carlsson; Andrea Boktor; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; Svenska kyrkan; samverkan; värdegrund; kulturarv; pedagogik; läroplansteori; governmentality;

  Sammanfattning : I denna studie intervjuas fritidspedagoger och församlingspedagoger för att undersöka deras syn på och arbete med frågor kopplade till kristendom, samt hur de ser på en samverkan mellan fritidshem och Svenska kyrkan. Resultatet visar på att både fritidspedagoger och församlingspedagoger arbetar med att komplettera skolan genom praktisk undervisning. LÄS MER

 3. 3. Den humoristiske profeten : En kvalitativ studie av tre av Carl Michael Bellmans texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hesselgren Erik; [2021]
  Nyckelord :Bellman; upplysningen; parodi; kristendom;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker tre av Carl Michael Bellmans texter för att undersöka deras relevans i svenskundervisningen, samt om och vad deras parodiska upplägg säger om Bellmans attityd gentemot kristendomen och Gamla testamentet. Undersökningen fokuserar på epistel nr 23, sång nr 35 och sång nr 41. LÄS MER

 4. 4. Från religion till humanvetenskap : En historisk diskursanalys av Kriminalvårdens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik Sahlin; Karl Chef Lilja; [2021]
  Nyckelord :Kriminalvården; kristendom; rationalitet; humanism; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar Kriminalvårdens ideologiska utveckling genom att analysera interna och externa styrdokument från tre tidsperioder: 1923, 1963-1968 och 2008-2020. Uppsatsen undersöker hur den kristna diskursen och den kristna praktiken inom Kriminalvårdens verksamhet successivt har ersatts som en del av samhällets övergripande rationaliseringstendenser. LÄS MER

 5. 5. Från synd till välsignelse - Vägen till ett svenskkyrkligt accepterande av homosexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Robert Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; homosexualitet; HBTQ; genuin homosexualitet; Socialkonstruktivism; kristendom; bibeltolkning; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen följer den teologiska bearbetningen av homosexualitet inom Svenska kyrkan mellan 1974 och 2005 i syfte att förstå utvecklingen från en traditionellt entydigt avvisande hållning till en mer nyanserad och accepterande hållning. Detta görs genom kvalitativ och komparativ textanalys, av ett urval centrala dokument som initierats av olika maktbärande instanser och ämbetsinnehavare inom Svenska kyrkan, med fokus på bibeltolkning och bibelbruk. LÄS MER