Sökning: "kristna friskolor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kristna friskolor.

 1. 1. Blir elever marinerade i kristna värderingar? : En jämförande studie mellan kommunal skola och fristående skola med konfessionell inriktning.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Olivia Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Religionsundervisning; konfessionella friskolor; konfessionell undervisning; sekulär utbildning; religionspedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar med ett jämförande perspektiv hur religion gestaltas i kommunala skolor respektive fristående skolor med konfessionell inriktning. Huvudsakligt fokus är att undersöka hur yrkesverksamma lärare i dessa skolformer bemöter nationella, pedagogiska direktiv om elevers formande av egna identiteter samt krav på saklighet och allsidighet inom ramen för religionsundervisning. LÄS MER

 2. 2. Ett ofrivilligt deltagande eller ett frivilligtobligatorium? : En kritisk textanalys av Skolinspektionenstillsynsdokument vid tre kristna friskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amelie Svensson; Nathalie Backholm; [2015]
  Nyckelord :kritisk textanalys; skolan och kyrkan; kristna friskolor; konfessionella inslag; Skolinspektionen; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom en kritisk textanalys studera beslutsdokumentförfattade av Skolinspektionen efter tillsynsärenden vid tre kristna konfessionella friskolor.Den kritiska textanalysen görs med hjälp av Norman Faircloughs analysverktyg transitivitetoch modalitet och resultaten av textanalyserna diskuteras utifrån Fabrettis definition av detpostsekulära samhället. LÄS MER

 3. 3. Icke-konfessionell, inte sekulär! : En kritisk diskursanalys av debatten om kristna friskolor i Dagen och Kyrkans Tidning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Amelie Svensson; Nathalie Backholm; [2014]
  Nyckelord :Konfessionell skola; religionsundervisning; Kyrkans Tidning; Dagen; kristna friskolor; kristendom; Skolverket;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, undersöka hur debatten om kristna konfessionella friskolor ser ut i de kristna tidsskrifterna Kyrkans Tidning och Dagen. Diskursanalysens resultat analyseras utifrån Norman Faircloughs tredimensionella modell, samt Anthony Giddens teori om det posttraditionella samhället och Bruce Lincolns religionsdefinition. LÄS MER

 4. 4. Lika barn leka bäst? -Elevers och skolledares tankar kring identitetsskapande processer i friskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Catalina Machuca Möller; Jens Svensson; [2012]
  Nyckelord :elever; friskolor; gruppidentitet; identitetsskapande; individualisering; religiösa friskolor; skolledare; Vi och Dem;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi undersökt hur de identitetsskapande processerna på friskolor med elever i grundskolans senare år ser ut. Genom kvalitativa intervjuer på tre friskolor, en med uttalad kristen värdegrund och två allmänpedagogiska, ville vi ta reda på hur eleverna anser att skolorna påverkar deras identitet, om det finns det en tydligare gruppidentitet på friskolor med religiös inriktning, samt vad skolledningens har som mål i arbetet med identitetsskapandet och hur detta uppfattas av eleverna. LÄS MER

 5. 5. Varför väljer föräldrar en kristen friskola?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anouch Khajadorian; [2012]
  Nyckelord :Christian private school; religious private schools; parents; school choice; kristna friskolor; religiösa friskolor; föräldrar; skolval;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to illustrate the ideas that have influenced parents' choice of a Christian private school and how parents justify their choices. The essay also aims to examine the expectations that parents have in the schools, as well as the pros and cons as they consider private school compared to other schools. LÄS MER