Sökning: "kritik enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden kritik enkät.

 1. 1. Trafikantbeteenden när övergångsställe saknas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Sibär Esmail; [2019]
  Nyckelord :gångpassage; övergångsställe; beteendeobservation; STRADA; trafiksäkerhet; framkomlighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafiksituationen vid korsningen Carl Krooks gatan – Furutorpsgatan i Helsingborg är komplicerad på grund av den svängande huvudleden och det stora flödet av trafikanter. Den svängande huvudleden har fått mycket kritik eftersom det är ett stort flöde av oskyddade trafikanter som måste korsa gatan som saknar övergångsställe. LÄS MER

 2. 2. PÅVERKAR PERSONLIGHETSDRAG MÄNGDEN TEKNIKINTERAKTION INNAN SÖMN? Big Five och digitala skärmar i mörkret

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Madeleine Ek; Richard Södling; [2018-07-04]
  Nyckelord :Femfaktormodellen; interaktion med teknologi; användarmönster innan sömn; beroende; digitalisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to study the phenomenon of interaction with technologybefore going to sleep. Through a quantitative correlational study with 190 participantsthe personality traits of Five-factor models will be investigated in relation tointeraction with technology before going to sleep. LÄS MER

 3. 3. ISOLERING UNDER HÄKTNINGSTIDEN : NÖDVÄNDIGT INGRIPANDE ELLER INTEGRITETSKRÄNKANDE?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Bood; Josephine Kevesäter; [2018]
  Nyckelord :isolering under häktningstiden; juriststudenter; brottsutredning; integritet; attityder; könsskillnader;

  Sammanfattning : Studien undersökte samvarians mellan juriststudenters attityder till isolering under häktningstiden ur ett brottsutredande perspektiv, ur ett integritetskränkande perspektiv och den kritik som riktats mot det svenska rättssystemet. Det undersöktes även om dessa attityder skiljde sig åt mellan män och kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Reciprok undervisning om lässtrategier ur ett elevperspektiv - Ett verksamhetsinitierat utvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mirja Petersén; Karin Hjortsberg; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiet; Literacy; Reciprok undervisning; Reciprocal teaching; Motivation; Metakognition; Lässtrategier; Läslust;

  Sammanfattning : Arbetet är ett verksamhetsinitierat utvecklingsarbete med syftet att synliggöra gymnasieelevers upplevelse av ett utvecklingsarbete med reciprok undervisning om lässtrategier (RT) mot bakgrund av lärares didaktiska överväganden. Detta syfte uppnås genom två frågeställningar: Hur förhåller sig eleverna till reciprok undervisning om lässtrategier, och hur kan detta förstås? och Hur talar lärarna om sina didaktiska överväganden gällande planering och genomförande av reciprok undervisning om lässtrategier? I undersökningen kombineras kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Kunskapshantering i byggsektorn

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Gustav Lorentsson; Felix Selldén; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; kunskapsöverföring; kunskapsåterföring; kunskapshantering; knowledge management;

  Sammanfattning : Sveriges byggbransch får ständigt kritik från olika håll i samhället, byggfel och olika former av slöseri som leder till förseningar och kostnadsökningar förekommer ofta ute på byggarbetsplatserna. Utredningar efterfrågade av svenska staten visar att byggsektorn inte tar vara på de kunskaper och erfarenheter som finns bland dess medarbetare, dokument och databaser. LÄS MER