Sökning: "kritisk diskusanalys"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kritisk diskusanalys.

 1. 1. Romen i journalisternas händer : en kritisk diskusanalys av hur romer framställs i Dagens nyheter före och efter erkännandet som nationell minoritet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Stina Bergström; [2019]
  Nyckelord :Roma; power; knowledge; media; stereotype; language; critical discourse analysis; We and Them; the Other; Orientalism;

  Sammanfattning : The study The Rome in the hands of journalists: a critical discourse analysis of how Roma people are represented in Dagens Nyheter before and after recognition as a national minority examines the swedish newspaper Dagens Nyheter´s reporting of the Roma people in 1998 and 2018. The aim is to find out if the recognition as a national minority in 2000 has created some form of change in the journalists' representation of the Roma people and how it is expressed. LÄS MER

 2. 2. Vi och dom: En diskursanalys om medias framställning av missbrukare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Benjaminsson; [2017]
  Nyckelord :media; Critical discourse analysis; socialconstructivism; newspaper article; addict; kritisk diskusanalys; socialkonstruktivism; tidningsartiklar; missbrukare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Title: We and them: A discourse analysis of the media`s representation of addicts. Supervisor: Janicke Andersson Author: Therese Benjaminsson Assessor: Eva Palmblad This study analyzed 14 different articles from Expressen and Aftonbladet from a time period between February 2015 and March 2016. LÄS MER

 3. 3. "Skimmer över AIL" - en textanalys om arbetsintegrerat lärande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Löfvendahl; [2014-04-22]
  Nyckelord :Arbete; Lärande i relation till arbetsintegrerat lärande; Diskurs; Makt och kunskapsintresse; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syfte: Högskolan Väst har sedan 2002 regeringens uppdrag att utveckla AIL/arbetsintegrerat lärande i högre utbildning. Högskolan ska vara ledande nationellt men också en nyckelaktör internationellt. Syfte för studien var att undersöka vad AIL är och hur AIL praktiseras enligt texter om AIL på högskolans hemsida. LÄS MER

 4. 4. Briljanta och magiska läseböcker? : En kritisk diskursanalys av två läsläror ur ett intersektionalitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Palmén; Evelyn Virgo; [2011]
  Nyckelord :Intersektionalitet; kritisk diskursanalys; läsläror; makt;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur faktorerna etnicitet, genus, funktionsförmåga, generation/ålder och klass ur ett intersektionellt perspektiv skapas, rekonstrueras och samspelar i läslärorna Den magiska kulan och Briljant svenska. Studien har genomförts med hjälp av en kritisk diskusanalys enligt Faircloughs tredimensionella modell och är uppdelad i två delstudier. LÄS MER

 5. 5. Språkets inverkan på den sociala verkligheten och social interaktion - En diskursanalys som undersöker rätten till likabehadling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Angela Fantini; Charlotte Johansson; [2009]
  Nyckelord :Diskurs; Språk; Makt; Intersektionalitet; Likabehandling; Kategorisering; Identitet;

  Sammanfattning : AbstractDetta är en teoretisk uppsats som engagerar en, av oss utförd, empirisk studie. I den teoretiska ansatsen diskuteras, beskrivs och lyfts hur språk kan ses som makt. Uppsatsen behandlar också hur språket konstruerar samhälleliga uppfattningar, hur det påverkar den sociala verkligheten samt sociala relationer. LÄS MER