Sökning: "kritisk kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden kritisk kompetens.

 1. 1. Vad skulle digital kompetens kunna bli i en förskola, för barnen och för personalen? : En kritisk granskning av hur digital kompetens och barns digitala kompetensbehov konstrueras i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Carolin Svanström; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; diskursanalys; förskolan; fokusgrupper; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att kritiskt granska och diskutera hur digital kompetens och barns digitala kompetensbehov konstruerats inom förskolan, samt diskutera vad digital kompetens skulle kunna bli i en förskola, för barnen och för personalen. Studien har genomförts genom strukturerade fokusgruppsdiskussioner, där deltagarna har varit utbildade förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i förskolan : En kvalitativ studie om hur digitalisering framställs i pedagogiska medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emilia Nilsson; Catarina Molin; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; kritisk diskursanalys; digital kompetens; pedagogiska medier; förskola;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks hur begreppet digitalisering framställs i pedagogiska medier. Studien utsätter dominerande språkliga konstruktioner för kritisk analys, detta för att bidra till förändring vad gäller inlåsta föreställningar om verkligheten och maktstrukturer. LÄS MER

 3. 3. “Fake it til you make it”. Anestesisjuksköterskans uppfattning av simulering som metod för ökad kompetensutveckling

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Niesel; Maria Almsenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Simulering; anestesi; sjuksköterska; kompetens; utbildning; High Fidelity Simulation; Anestesisjuksköterska; Kunskap; Kompetensutveckling; Handlingsberedskap;

  Sammanfattning : Background: Simulation as a training/education method is used within multipleindustries/organisations in order to safely train/practice on different possible scenarios. Thistype of education method is commonly used to prepare staff and to increase the vigilance andawareness in the event of an unexpected and critical event during clinical work. LÄS MER

 4. 4. En fråga om uppfattning - En diskursanalys av engelskalärares föreställningar om stöduppdraget kring elever med språkstörning i vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Jawdat Alomari; [2019]
  Nyckelord :Anpassningar; Diskursanalys; Engelsklärare; Kompetensutveckling; Avvikande; Komvux; Språkstörning; Vuxenutbildningen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring elever med stödbehov på grund av språklig sårbarhet i ämnet engelska i vuxenutbildningen, för att utreda vilka mekanismer som påverkar lärares uppfattningar och därmed vilket stöd eleven faktiskt får. Metoden är semistrukturerad intervju där informanten ges möjlighet att utforma öppna svar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnad av självmordsbenägna patienter : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Axel Holmqvist; Benjamin Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :experience; nurses; nursing care; suicidal patients; erfarenheter; omvårdnad; sjuksköterskor; självmordsbenägna patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord har länge varit ett tabubelagt ämne i samhällen. Att skapa en relation till självmordsbenägna patienter är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnad och kan vara direkt avgörande för patientens återtagande av hälsa. LÄS MER