Sökning: "kritisk lexikografi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kritisk lexikografi.

 1. 1. Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Isabella Persson; [2021-03-08]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kritisk lexikografi; könsidentitet; sexualitet; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilken bild av innehållet i de tvådiskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuellläggning som förmedlas till användarna av två enspråkiga inlärningsordböcker.Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs dels av en socialkonstruktivistisk synpå språk och diskriminering, dels en kritisk lexikografisk teori som analyserarordboken i relation till samhälle, ideologi och makt. LÄS MER

 2. 2. Die Darstellung des Islams in deutschsprachigen Wörterbüchern

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för tyska

  Författare :Christine Neubauer; [2009]
  Nyckelord :Duden; deutschsprachige Wörterbücher; einsprachige Wörterbücher; kritische Lexikographie; kritische Diskursanalyse; die Darstellung des Islams; der Islam; das Christentum; korpusbasierte Untersuchung; das Fremde; das Eigene; Produktion und Reproduktion gesellschaftlicher Diskurse; Religion; Vorurteile; Duden; tyskspråkiga ordböcker; enspråkiga ordböcker; kritisk lexikografi; kritisk diskursanalys; bilden av Islam; Islam; Kristendom; korpusbaserad undersökning; det främmande; det egna; produktion och reproduktion av samhällsdiskurser; religion; fördomar;

  Sammanfattning : On account of their practically unchallenged status as guardians of objective knowledge, dictionaries are influential elements of societal discourses. They are thus an authoritarian producer and reproducer of societal norms and ideas, and as an interesting object of investigation in critical lexicography consequently lend themselves to the investigation of authoritarian and normalising societal discourses on specific themes. LÄS MER