Sökning: "kritisk lingvistisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kritisk lingvistisk analys.

 1. 1. Självövervakning - det naturliga valet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Källvik; Gabriella Järlström; [2018]
  Nyckelord :Preventivmedel; diskurs; kritisk diskursanalys; digital marknadsföring; marknadskommunikation; marknadsföring; ansvar; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens konkurrenssamhälle behöver företag anpassa sin marknadskommunikation efter samhällets normer, värderingar och diskurser för att uppnå legitimitet på marknaden. Detta gäller även läkemedelsbranschen, som i allt större utsträckning har marknadiserats. LÄS MER

 2. 2. Anställningsbara humanister : En kvalitativ studie om studenternas syn på anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alice Kornilova Phersson; [2012]
  Nyckelord :Employability; humanist student; qualitative study; qualitative interviews; critical linguistic analysis; multimodal text analysis; interpellation; social field; habitus; anställningsbarhet; humaniora kris; universitet; akademi; högskola; student; kommunikation; humanistisk kompetens; strategisk kommunikation; planerad kommunikation; kommunikationsmodell; interpellation; Althusser; Bourdieu; socialt fält; symbolisk kapital; habitus; kritisk lingvistisk analys; kvalitativa intervjuer; fokusgrupper; multimodal analys;

  Sammanfattning : Employable humanists. A qualitative study on humanist students' views on employability.The crisis of the humanities is a controversial debate in the media and within academic settings. Because of lack of request for humanists in the labor market, the question of humanistic skills and employability is becoming increasingly important. LÄS MER

 3. 3. Den obligatoriska besvikelsen - en studie om kärlek/förälskelse, genus och sexualitet i populärmusiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Peterson Von Ekensteen; [2012]
  Nyckelord :Popular music; Lyrics; Sexuality; Love; Populärmusik Gender; Låttext; Kärlek; Sexualitet; Genus; Cultural Sciences; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how lyrics of love songs represent gender and sexuality. My method for examining the lyrics of popular music is a critical linguistic analysis with influences from critical discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Fordrande ord : en kritisk diskursanalys av konsertinstitutioners informativa texter inför konserter

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Bengt Källstrand; [2012]
  Nyckelord :classical music; discourse analysis; Fairclough; Foucault; power and knowledge; social constructionism; Western art music; diskursanalys; Fairclough; Foucault; klassisk musik; makt och kunskap; socialkonstruktionism; västerländsk konstmusik;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to explore concert institutions’ informative texts prior to upcoming concerts – texts in promotional materials and descriptive texts in programme papers. The thesis is carried out from a critical discourse analytical perspective. LÄS MER

 5. 5. Man är som man är. En diskursanalys av hur två yrkesgrupper unga män talar om manlighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Clara Wadman; [2011-12-02]
  Nyckelord :Manlighet; maskulinitet; diskursanalys; yrke; identitet; unga män; genus; klass.;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen syfte är att undersöka vilka diskurser som råder kring manlighet bland unga män inom olika yrkeskategorier i åldern 20-29 år, samt att få en djupare förståelse för varför dessa diskurser existerar.Frågeställningar ”Vilka diskurser kan urskiljas när unga män talar om manlighet?””Vilken roll spelar yrke för hur respondenterna förhåller sig till manlighet?””Kan diskursiva skillnader utläsas mellan de två grupperna?” Metod Jag haranvänt mig av en kvalitativ metod och genomfört två fokusgrupper, en med fyra unga män med någon typ av hantverkaryrke samt en med sex unga män som studerar ett akademiskt ämne. LÄS MER