Sökning: "kritisk lingvistisk analys"

Visar resultat 6 - 10 av 12 uppsatser innehållade orden kritisk lingvistisk analys.

 1. 6. Man är som man är. En diskursanalys av hur två yrkesgrupper unga män talar om manlighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Clara Wadman; [2011-12-02]
  Nyckelord :Manlighet; maskulinitet; diskursanalys; yrke; identitet; unga män; genus; klass.;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen syfte är att undersöka vilka diskurser som råder kring manlighet bland unga män inom olika yrkeskategorier i åldern 20-29 år, samt att få en djupare förståelse för varför dessa diskurser existerar.Frågeställningar ”Vilka diskurser kan urskiljas när unga män talar om manlighet?””Vilken roll spelar yrke för hur respondenterna förhåller sig till manlighet?””Kan diskursiva skillnader utläsas mellan de två grupperna?” Metod Jag haranvänt mig av en kvalitativ metod och genomfört två fokusgrupper, en med fyra unga män med någon typ av hantverkaryrke samt en med sex unga män som studerar ett akademiskt ämne. LÄS MER

 2. 7. Ett skepp kommer lastat med PR– en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie-Louise Nilsson; Anna Green; [2011]
  Nyckelord :PR – praktik; Pseudohändelser; Publika relationer PR ; Opinionsbildning; Medielogik; Nyhetsförmedling ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Ett skepp kommer lastat med PR – en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVK201:1, C-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Anna Green. Handledare: Bo Isenberg Innehåll: En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering av Ship to Gaza aktionen mellan 2010-05-30 till 2010-06-30. LÄS MER

 3. 8. Myndighetsattityder : En ethosanalys av Delegationen för romska frågor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Josefina Andersson; [2011]
  Nyckelord :ethos; Stasis Theory; Critical Linguistic Analysis; Gypsies; Authorities; attitudes; Bitzer; Rhetorical Situation; ethos; statusläran; kritisk lingvistisk analys; romer; myndigheter; attityder; Bitzer; retorisk situation;

  Sammanfattning : The Authorities attitudes towards Gypsies have been characterized by prejudice for a long time. This has lead to the relief actions of the Authorities being formed by discriminating acts. LÄS MER

 4. 9. Krisen på Wall Street : En analys av sju artiklar från tidningen Affärsvärlden och fem artiklar från tidningen XINHUA om banken Lehman Brothers konkurs 17 september 2008

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Monica Sperens; [2011]
  Nyckelord :Rhetoric; linguistic analysis; metaphor analysis; Eubanks; narrative analysis; Pentaden; Burke; discourse; doxa; Lehman Brothers; 17 September 2008; bancrupcy; Xinhua Finance; Affärsvärlden;

  Sammanfattning : The crisis on Wall Street. This essay is a comparative study of how two business newspapers report on the bankruptcy of Lehman Brothers Holdings in September 2008. Seven articles from the Swedish European financial newspaper Affärsvärlden (Business World) and five articles from the Chinese-Asian news agency XINHUA FINANCE are examined. LÄS MER

 5. 10. (Media) Made in China : En komparativ studie om regimkritik och regimsupport i kinesiska Internetbaserade nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Jenny Andersson; Malin Österberg; [2010]
  Nyckelord :Internet; Kina; regimkritik; regimsupport; nyhetspress; Google;

  Sammanfattning : Kina har de senaste åren genomgått en omfattande utveckling på det informationstekniska området och den ekonomiska tillväxten i landet har ökat explosionsartat. Medieklimatet och den kinesiska statens kontroll över Internet genomgår i och med det här stora förändringar. LÄS MER