Sökning: "kritisk massa"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden kritisk massa.

 1. 1. Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och dess påverkan på företags finansiella prestation : En studie på svenska marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :David Andersson; Robin Sjögren; [2022]
  Nyckelord :ROA; Tobin’s Q; gender quota; gender diversification; critical mass; women on the board; financial performance; corporate governance; ROA; Tobin’s Q; kvoteringslag; könsdiversifiering; kritisk massa; kvinnor i styrelsen; finansiell prestation; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Background: Gender equality has during recent years become a widelyresearched topic with mixed results. Recent studies show clear figures thatwomen are underrepresented on board of directors. The varying resultsindicate that it is a complex issue and that more evidence and knowledgemust be added. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av styrelsens sammansättning för bolags hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie om kvinnliga och oberoende styrelseledamöters hållbarhetspreferenser och dess inverkan på hållbarhetsrapporteringens kvalitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Larsson; Julia Strågegård; [2022]
  Nyckelord :Board of Directors; sustainability reporting; quality; gender equality; tokenism; critical mass; GRI standards; women; Bolagsstyrelse; hållbarhetsrapportering; kvalitet; jämställdhet; tokenism; kritisk massa; GRI-standarder; kvinnor;

  Sammanfattning : Räkenskapsåret 2017 blev hållbarhetsrapporteringen för större bolag lagstadgad i Sverige men som fenomen saknas standardiserade definitioner och gemensamma globalaramverk. Idag existerar det endast riktlinjer och rekommendationer förhållbarhetsrapporteringen som till exempel skapats av Global Reporting Initiative (GRI). LÄS MER

 3. 3. Kvinnors påverkan på upplysningar gällande informationssäkerhet : En kvantitativ studie om hur andelen kvinnor i en bolagsstyrelse påverkar upplysningar gällande informationssäkerhet hos svenska bolag noterade på OMX Stockholm Large Cap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Jansson; Nathalie Sandström; [2022]
  Nyckelord :critical mass; frivilliga upplysningar; informationssäkerhet; kvinnor; könsfördelning; styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : I takt med en tilltagande digitalisering i dagens samhälle har en kraftig ökning av informationsintrång mot företag konstaterats. Det har därför blivit en högaktuell fråga för företag att hantera och upplysa om riskerna med informationssäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Omvärldsbevakning som en del av energimanagement : Hur elintensiva industrier kan utveckla strategier för proaktiv omvärldsbavakning av energipolitiska styrmedel

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Paulina Isaksson; Amanda Baekgaard Månsson; [2022]
  Nyckelord :Energy management; energy efficiency; electricity-intensive industry; pulp and paper industry; Energimanagement; energieffektivisering; elintensiv industri; massa- och pappersindustrin;

  Sammanfattning : Energisektorn står idag för en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen och på senare tid har tillgången på energi blivit en alltmer kritisk fråga då energisystemets utveckling har en avgörande roll för att nå nationella och internationella klimatmål. Energipolitiska styrmedel reglerar bland annat att företag och energisystemets utveckling går i rätt riktning och på grund av att många faktorer behöver inkluderas är energipolitiken ett komplext arbete. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Mattsson; Oscar Pålsson; Frida Rosén; [2021]
  Nyckelord :Kreditbetyg; Kvinnliga styrelseledamöter; S P Global Ratings; Europa; Könskvoteringslagar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen? En kvantitativ studie om hur kvinnor i styrelser påverkar företags kreditbetyg Seminariedatum: 2021-01-15 Kursnamn: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15hp. Författare: Sofie Mattsson, Oscar Pålsson, Frida Rosén Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: kreditbetyg, kvinnliga styrelseledamöter, S&P Global Ratings, Europa, könskvoteringslagar. LÄS MER