Sökning: "kritisk massa"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kritisk massa.

 1. 1. Ensam är stark men tillsammans är vi starkare? En teoriprövande studie om kvinnliga parlamentariker

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Larsson; Åsa Setterquist; [2018]
  Nyckelord :Representationsteori; kritisk massa; kvinnlig representation; abortlagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Har kvinnliga ledamöter i Sveriges riksdag någon påverkan på att den politik som förs blir mer fördelaktig för kvinnor i samhället? För att svara på den frågan har vi valt att applicera två teorier, teorin om kritiska massa och representationsteorin, på ändringarna i abortlagstiftningen och resulterande motioner från riksdagens ledamöter. Av de förändringar som skett har tre år varit viktiga för oss, 1974, 1995 och 2007. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomins affärsmodeller – Om hur affärsmodells-utveckling kan användas för att uppnå en kritisk massa & ekonomisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Malmqvist; Alexandra Odbjer; [2017-07-06]
  Nyckelord :Sharing Economy; Critical mass; Business models; Economic sustainability.;

  Sammanfattning : Purpose: The aim is to identify how essential factors for success within the sharing economy, with focus upon critical mass, can be managed through the business model in order to achieve economic sustainability. Particular focus has been placed upon business models within the B2B-segment of the sharing economy, where a small company within the transport sector states as an example. LÄS MER

 3. 3. Svenska bolagsstyrelsers jämställdhet och Corporate Social Responsibility : Ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Heinonen; Isaak Clavijo-Retamales; [2017]
  Nyckelord :Board composition; diversity; gender equality; gender; CSR; Sweden; critical mass; stakeholders.; Styrelsens sammansättning; mångfald; jämställdhet; kön; CSR; Sverige; kritisk massa; intressenter.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida antalet och andelen kvinnor i styrelsen påverkar företags CSR-prestation och -diversifiering. Studien har även ett explorativt syfte genom att uppsatsskribenterna redogör för och utforskar en egenskapad metod som kan bidra med en alternativ operationalisering av CSR-diversifiering. LÄS MER

 4. 4. Valberedningens sammansättning och dess påverkan på styrelsens könsfördelning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Sönnerfors; Elina Rapp; [2017]
  Nyckelord :Nomination Committee; Board; composition; diversification; Valberedning; styrelse; sammansättning; diversifiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets samtliga områden (SCB, 2016). Sverige är världens fjärde mest jämställda land men trots detta är det endast 28,1 procent kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser och 10 procent kvinnor i svenska valberedningar (WEF, 2016; AllBright, 2015). LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i politiken i Mauritius : Konsekvenser av ökad kvinnorepresentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jasmina Bihel; Khatimah Fathoni; [2015]
  Nyckelord :gender equality in local politics; gender quota; women’s empowerment; women’s political representation; jämställdhet i den lokala politiken; könskvotering; kvinnornas makt; kvinnornas politiska representation;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsatsen är att förstå och analysera ledamöternas syn på kvinnor i politiken i Mauritius. Denna avhandling fokuserar på politikernas erfarenheter efter implementering av könskvotering i den lokala politiken som resulterade i en ökad kvinnorepresentation och dess konsekvenser. LÄS MER