Sökning: "kritisk rättspositivism"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kritisk rättspositivism.

 1. 1. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Svending; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; internationell privaträtt; EU-rätt; familjerätt; migrationsrätt; internationella förpliktelser; barnäktenskap; erkännande; kritisk rättspositivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. LÄS MER

 3. 3. Integralteori och rättsfilosofi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Staffan Frimodt; [2020]
  Nyckelord :ken wilber; integral theory; philosophy of law; law; natural law; legal positivism; legal realism; critical legal studies; ken wilber; integralteori; rättsfilosofi; juridik; naturrätt; rättspositivism; rättsrealism; kritisk teori; postmodernism; metamodernism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to analyze four of the most commonly applied theories in jurisprudence by means of using the philosophical framework of in-tegral theory. Natural law, legal positivism, legal realism and critical legal theory were analyzed to find out how they relate to each other and to see what their strengths and weaknesses are in an integral perspective. LÄS MER