Sökning: "kritisk rasteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kritisk rasteori.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER

 2. 2. Rasisten mitt i klassrummet : En systematisk litteraturstudie av lärares förståelse av och förhållningssätt till rasism i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Saga Janse Ferko; Peter Porttila Jenny; [2019]
  Nyckelord :Rasism; lärare; roller; Bourdieu; symboliskt våld; habitus; kritisk rasteori; vit överlägsenhet; vardagsrasism;

  Sammanfattning : Skolan är en av få institutioner som alla medborgare är tvungna att befinna sig i. Samtidigt framstår det som att skolan inte alltid lyckas med uppdraget att ge alla elever en likvärdig utbildning. Rasifierade barn och unga verkar möta en rad hinder och missgynnas systematisk under sin utbildningstid. LÄS MER

 3. 3. Neither victim nor fetish : ‘Asian’ women and the effects of racialization in the Swedish context

  Master-uppsats, Linköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle

  Författare :Mavis Hooi; [2018]
  Nyckelord :racialization; racism; Asian women; Sweden; Western context; Nordic context; panethnicity; stereotypes; visuality; coercive mimeticism; epistemic injustice; narratives; Critical Race Theory; intersectionality; everyday racism; structural racism; rasifiering; rasism; asiatiska kvinnor; Sverige; västerländsk kontext; nordisk kontext; panetnicitet; stereotyper; visualitet; epistemisk orättvisa; kritisk rasteori; intersektionalitet; vardagsrasism; strukturell rasism;

  Sammanfattning : People who are racialized in Sweden as ‘Asian’—a panethnic category—come from different countries or ethnic backgrounds and yet, often face similar, gender-specific forms of discrimination which have a significant impact on their whole lives. This thesis centres women who are racialized as 'Asian', focusing on how their racialization affects, and is shaped by, their social, professional and intimate relationships, and their interactions with others—in particular, with white majority Swedes, but also other ethnic minorities. LÄS MER

 4. 4. "Vitheten är ett sjunkande skepp och jag tänker inte rädda dem" : en kvalitativ intervjustudie om rasifierade adopterades upplevelser av strategier och stöd i relation till rasism

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Alexander Rosén; [2017]
  Nyckelord :adoption; transracially adoptees; support; strategy; racialization; racism; postcolonial theory; critical race theory; thematic analysis; adoption; transrasialt adopterade; stöd; strategi; rasifiering; rasism; postkolonial teori; kritisk rasteori; tematisk analys;

  Sammanfattning : This study’s aim was to identify what racialized adoptees experience as strategies and support in relation to racially differentiating expressions (racism). Data was collected using qualitative interviews with five racialized transracially adopted adults. The transcriptions from the interviews were analyzed via thematic analysis. LÄS MER

 5. 5. Strukturell rasism och förskolepedagogik : En fokusgruppsstudie om bilderbokens inverkan på rasifieringsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Isabella Rincón; [2014]
  Nyckelord :critical race theory; early childhood education; racial awareness; attitude change; book talk; kritisk rasteori; förskolepedagogik; rasmedvetenhet; attitydförändring; bokprat;

  Sammanfattning : Enligt kritisk rasteori är rasism en struktur som genomsyrar hela samhället och upprätthålls av vardagsrasism. Föreliggande studie syftar därför till att undersöka vita barns uppfattningar om "ras" i homogent vita förskolor i Sverige samt hur dessa kan påverkas genom bilderböcker. LÄS MER