Sökning: "kritisk teori ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kritisk teori ledarskap.

 1. 1. DRIVKRAFTER I SKOLUTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Gunilla Almgren Bäck; [2021-06-21]
  Nyckelord :skolförbätting; programteori; generativa mekanismer; aktionsforskning; praktikgemenskap; processledare;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att retrospektivt analysera vilka generativa mekanismer som var verk samma i ett kommunalt skolförbättringsprojekt. Projektet var inspirerat av aktionsforsk ning. LÄS MER

 2. 2. MATEMATIKUNDERVISNING – FRÅN RESULTAT TILL PROCESS En aktionsforkningsstudie kring samverkan i ett höskolepedagogiskt utvecklingsprojekt i lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Knutsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kollegial samverkan; högskolepedagogik; utvecklingsprojekt; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; aktionsforskning; self-study research; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Aktionsforskningsstudiens syfte är att följa ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt och bidra med en bättre förståelse för vad som möjliggör och begränsar utvecklingen av vårt samarbete som lärarutbildare under projektets gång.Teori:Aktionsforskning används som ansats och metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner av kön - en kritisk diskursanalys av ett antal åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Carina Mathiasson; Malin Lundvall; [2020]
  Nyckelord :Behov av stöd; CDA; Genus; Kritisk diskursanalys; Svårigheter; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lundvall, Malin, Mathiasson, Carina, (2020). Konstruktioner av kön - en kritisk diskursanalys av ett antal åtgärdsprogram. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Arbetslagsledarens uppdrag - distribuerat ledarskap i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Aadalen; [2019]
  Nyckelord :Teacher team leaders; Distributed Leadership; Upper Secondary School; Analysis of Power; Arbetslagsledare; Distribuerat ledarskap; Gymnasieskolan; Maktanalys; Skolutveckling; Utbildningsledning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur arbetslagsledarrollen är utformad genom intervjuer och uppdragsbeskrivningar på de kommunala gymnasieskolorna i en svensk storstadskommun. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och kritisk teori genom Foucault, i form av maktanalys. LÄS MER

 5. 5. Att leda i fred och ofred : En kvalitativ och kritisk studie av Försvarsmaktens implementerade ledarskapsmodell

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Björn Öberg; [2019]
  Nyckelord :Decoupling; Developmental Leadership; Isomorphism; Legitimacy; Rationalized myths; Swedish Armed Forces.; Försvarsmakten; Isomorfism; Legitimitet; Löskoppling; Rationaliserade myter; Utvecklande ledarskap.;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att undersöka det utvecklande ledarskapets (UL) relevans för Försvarsmakten genom att studera dess tillämpning och funktion i utbildnings- och förbandsverksamheten. Undersökningen utgick från en kvalitativ och hermeneutisk ansats, då den baserades på intervjuer och tolkningen av dessa. LÄS MER