Sökning: "kritiska aspekter bråk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kritiska aspekter bråk.

 1. 1. Konkret material som resurs : En studie om konkretiseringen av bråk och decimaltal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tilda Östangård; Stina Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Konkret material; bråktal; decimaltal; variationsteorin; representationsformer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett elevperspektiv, analysera väsentliga aspekter av konkret material som resurs vid övergång mellan bråktal och decimaltal samt hur det konkreta materialet kan hjälpa elevers diskussioner och resonemang framåt. Studien baseras på tidigare forskning samt observationer av elever i årskurs fem. LÄS MER

 2. 2. Variationsmönster - Nödvändigt för lärande : Hur väl framkommer de kritiska aspekterna inom bråk i läromedel för årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Martina Ericson; Lisa Mengel; [2018]
  Nyckelord :Bråk; grundskola; kritiska aspekter; läromedelsanalys; matematik; variationsmönster; variationsteori; Fractions; mathematics; patterns of variation; theory of variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att utveckla ett analytiskt tänkande vid val av läromedel i sin undervisning. Med fokus på det matematiska innehållet bråk och dess kritiska aspekter och förekommande variationsmönster i bråkuppgifter analyseras två läromedel för årskurs 6.   Metoden som valdes var en mindre kvalitativ läromedelsanalys. LÄS MER

 3. 3. Tallinjen – ett hjälpmedel till att förstå bråk- och decimaltal? : En empirisk studie om vilket sätt tallinjen kan underlätta förståelsen för bråktal respektive decimaltal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sophie Windh; [2018]
  Nyckelord :Bråktal; decimaltal; matematik; semiabstrakt; semikonkret; tallinjen;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie har sin grund i en tidigare genomförd systematisk litteraturstudie. Den systematiska litteraturstudien visade att tallinjen kan vara ett hjälpmedel när elever ska lära sig hantera bråk- och decimaltal. LÄS MER

 4. 4. "Bara en bråkdel av allt jag kan" : Hur elever i årskurs 3 relaterar till bråk i vardagliga situationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cathrine Vind; [2018]
  Nyckelord :bråk; representationsformer; variationsteori; vardagsanknytning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 3 kan koppla bråkbegreppet till vardagliga situationer. Syftet är även att urskilja aspekter som är kritiska för elevers lärande gällande bråk i vardagliga situationer. Studien är avgränsad till att gälla bråk som del av helhet och del av antal. LÄS MER

 5. 5. Hur gör vi med bråk? : En studie om kritiska aspekter inom bråkområdet och hur undervisning behandlar dessa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Hanna Radovic; Martin Kristoffersson; [2017]
  Nyckelord :Bråktal; bråktalets aspekter; kritiska aspekter; lärandeobjekt; matematik; variationsteori; årskurs 4-6.;

  Sammanfattning : Bråkområdet är enligt verksamma lärare men även forskning ett komplext område. Syftet med studien är att undersöka vilka kritiska aspekter som förekommer i årskurs fem och årkurs sex på en skola. Studien ämnar också att undersöka hur klassernas matematiklärare undervisar kring dem. LÄS MER