Sökning: "kritiskt skapande"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden kritiskt skapande.

 1. 1. Digitala diharar och programmerade pukar: Ett utforskande av spelskapandets potential som akademisk publikationsform samt som verktyg för digitalisering och adaption av kulturarv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mimmi Kingdon; [2019-06-25]
  Nyckelord :spel; speldesign; kritiskt skapande; critical making; adaption; adaptionsteori; adaption theory; spelcentrerad designprocess; gamecentric design process; digitalisering; kulturarv; digital humaniora;

  Sammanfattning : In this project I have created a game adaption of Swedish folklore regarding milk hares, to evaluate game design as a viable mode of academic publication, and as a way to preserve, adapt and present cultural heritage. During the making of the game I used a playcentric design process and took inspiration from interaction design. LÄS MER

 2. 2. Och så levde hon lycklig i alla sina dagar... : En litteraturstudie om genusstrukturer i sagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Agnes Lindell; Lovisa Törnebladh; [2019]
  Nyckelord :sagor; kvinnliga karaktärer; skola; genusperspektiv; normer;

  Sammanfattning : Hur framställs egentligen kvinnliga karaktärer i sagor och har dessa framställningar någon påverkan på barn i deras skapande av den egna könsidentiteten? Vi har utifrån forskning försökt besvara hur kvinnliga karaktärer framställs i traditionella sagor, samt hur barn uppfattar karaktärer i traditionella och i feministiska sagor. Då skolan har i uppdrag att aktivt motverka stereotypiska könsmönster och ge elever möjlighet till att finna sin unika egenart, anser vi att det är av hög relevans att studera hur de texter elever möter kritiskt kan granskas utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Audiovisuell Perception : Uttryckt genom ämnet psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Camilla Nielsen; Martina Möllerstedt; [2019]
  Nyckelord :Audiovisual; perception; mental illness; ethics; qualitative reseachmethods; critical making; participatory design; communication.; Audiovisuellt; Perception; Psykisk Ohälsa; Etik ; Kvalitativa forskningsmetoder; Kritisk design; kritiskt skapande; Deltagande design; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete är format för att belysa den subjektiva upplevelsen av omvärlden hos människor med psykisk ohälsa, hur deras varseblivning kan förvrängas i svåra omständigheter. Då man uppfattar att antalet individer med psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, så finns ett behov av att skapa ett nytt sätt, eller redskap för dem som behöver eventuella hjälpmedel och allmän förståelse i samhället. LÄS MER

 4. 4. Har tron betydelse för mångfalden? -En studie av Svenska Kyrkans arbete för biologisk mångfald i sitt skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Mirjam Flood; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Idag är var tionde art i Sveriges skogar hotad. På Sveriges skogsägare vilar således ett stort ansvar för att bevara landets biologiska mångfald. Svenska Kyrkan har som Sveriges femte största skogsägare och på grund av sina värderingar möjlighet att göra stora insatser i arbetet för att bevara Sveriges skogsarter. LÄS MER

 5. 5. ”Hej kan jag hjälpa dig!” : Principer vid design och tillämpning av en interaktiv servicerobot

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jakob Andersson; Simon Bonnier; [2019]
  Nyckelord :service robot; chatbot; robot; Servicerobot; chattbot; robot;

  Sammanfattning : Användandet av servicerobotar i olika sammanhang, har under de senare åren stadigt ökat och är idag ett allt vanligare inslag på företag och organisationers webbsidor. Servicerobotar har stor potential att skapa fördelar i kontakten med användare, eftersom de kan tillhandahålla outtröttlig och snabb service på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER