Sökning: "kronolekt attityder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kronolekt attityder.

 1. 1. "Alltså 'trevlig', hon låter bara dum" : En intervjustudie om attityder till kronolekter, sexolekter och dialekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa André; [2021]
  Nyckelord :Attityd; språkvarietet; kronolekt; sexolekt; dialekt; idiolekt; språksociologi; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera attityder till olika talare med avseende på hur ålder, kön och dialekt påverkar attityderna. Studiens teoretiska utgångspunkt är lekt-teorin som innebär att en människas alla lekter samverkar och tillsammans bygger upp identiteten, vilket i sin tur påverkar våra attityder mot olika företeelser. LÄS MER

 2. 2. ”Nämen jer he int n’Perola, vå gjör du här!” : En folkdialektologisk studie om förmågan att detektera dialekt i skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jesper Carlström; [2020]
  Nyckelord :folkdialektologi; dialekt i skrift; skönlitteratur; litterär stilistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är dels att undersöka läsares förmåga att detektera dialekt i skönlitterär prosa när det inte går att utläsa genom brödtext och kontext att det rör sig om just dialekt, samt om läsare främst associerar dialektala variabler i skrift till en geografisk region, samhällsklass, tidsera/generation eller standardspråk. Denna studie ligger inom ramen för folkdialektologin, som innebär forskning om icke-lingvisters medvetenhet om och attityder till språklig variation. LÄS MER

 3. 3. Vad är "fult"? Om fult språk och fula ord i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Matilda Martinsson; [2010]
  Nyckelord :attityder; fult språk; generationskonflikt; kronolekt; moraliska regler; sociala konventioner; språknormer;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete har varit att undersöka det fula språket och vilken funktion det fyller hos barn och ungdomar. Jag har även intresserat mig för barn och ungdomars attityder till det fula språket, samt huruvida det är nödvändigt att göra en ny definition av begreppet ”fult”. LÄS MER

 4. 4. En människas språkhistoria : i ljuset av ett vidgat lektbegrepp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Lovisa Alvtörn; [2005]
  Nyckelord :språksociologi; tvåspråkighet; språkbruk; språkvariation; dialekter; sociolekter; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Dialectology; Dialektforskning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. LÄS MER