Sökning: "kronolekt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kronolekt.

 1. 1. Gymnasieelevers uppfattning av sociala och digitala mediers påverkan på deras språkbruk : – En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nicole Spinord Björnbom; [2022]
  Nyckelord :Språkbruk; sociolingvistik; språk i sociala och digitala medier; sociolekt; kronolekt; ungdomsspråk;

  Sammanfattning : Uppsatsen har undersökt hur gymnasieelever uppfattar att sitt språkbruk påverkas av deras användande av sociala och digitala medier. Detta undersöktes genom att intervjua fyra grupper med gymnasieelever, antalet deltagare var allt som allt nio gymnasieelever. LÄS MER

 2. 2. "Alltså 'trevlig', hon låter bara dum" : En intervjustudie om attityder till kronolekter, sexolekter och dialekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa André; [2021]
  Nyckelord :Attityd; språkvarietet; kronolekt; sexolekt; dialekt; idiolekt; språksociologi; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera attityder till olika talare med avseende på hur ålder, kön och dialekt påverkar attityderna. Studiens teoretiska utgångspunkt är lekt-teorin som innebär att en människas alla lekter samverkar och tillsammans bygger upp identiteten, vilket i sin tur påverkar våra attityder mot olika företeelser. LÄS MER

 3. 3. ”Nämen jer he int n’Perola, vå gjör du här!” : En folkdialektologisk studie om förmågan att detektera dialekt i skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jesper Carlström; [2020]
  Nyckelord :folkdialektologi; dialekt i skrift; skönlitteratur; litterär stilistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är dels att undersöka läsares förmåga att detektera dialekt i skönlitterär prosa när det inte går att utläsa genom brödtext och kontext att det rör sig om just dialekt, samt om läsare främst associerar dialektala variabler i skrift till en geografisk region, samhällsklass, tidsera/generation eller standardspråk. Denna studie ligger inom ramen för folkdialektologin, som innebär forskning om icke-lingvisters medvetenhet om och attityder till språklig variation. LÄS MER

 4. 4. “Vart har du lärt dig slangspråk?” : “Walla, gatan har lärt mig”. En studie om förekomst och funktion av multietniskt ungdomsspråk i svenska som andraspråksundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Jensen; [2019]
  Nyckelord :slang; ungdomsspråk; flerspråkighet; svenska som andraspråk; kodväxling; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer utifrån sociolingvistiska teoretiska begrepp i svenska som andraspråksundervisningen. För att infria syftet har observationer valts som metod. Dessa har genomförts på tre olika skolor, där elevers språkanvändning på SVA-lektioner har iakttagits. LÄS MER

 5. 5. ”Måckel daj, som har fått nya popper” En studie av göteborgska dialektord

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lars Kristensson; [2013-06-26]
  Nyckelord :Göteborska dialektord; förståelse och bruk; kronolekt;

  Sammanfattning : Det här är en studie som syftar till att undersöka den passiva dialektförståelsen och det aktiva dialektbruket bland informanter i två olika stadsdelar i Göteborg och Sätila. Undersökningen har gjorts på tre högstadieskolor, Lövgärdeskolan, Styrsöskolan och Sätilaskolan. LÄS MER