Sökning: "kronolekt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kronolekt.

 1. 1. “Vart har du lärt dig slangspråk?” : “Walla, gatan har lärt mig”. En studie om förekomst och funktion av multietniskt ungdomsspråk i svenska som andraspråksundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Jensen; [2019]
  Nyckelord :slang; ungdomsspråk; flerspråkighet; svenska som andraspråk; kodväxling; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer utifrån sociolingvistiska teoretiska begrepp i svenska som andraspråksundervisningen. För att infria syftet har observationer valts som metod. Dessa har genomförts på tre olika skolor, där elevers språkanvändning på SVA-lektioner har iakttagits. LÄS MER

 2. 2. ”Måckel daj, som har fått nya popper” En studie av göteborgska dialektord

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lars Kristensson; [2013-06-26]
  Nyckelord :Göteborska dialektord; förståelse och bruk; kronolekt;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska språket, fördjupningskurs SV 1301Vt 2013handledare: Rakel Johnson.... LÄS MER

 3. 3. Ungdomars skriftspråk : En studie av talspråkliga inslag och ungdomsspråk i elevproducerade texter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Fredrik Fjellström; [2012]
  Nyckelord :Skriftspråk; ungdomsspråk; kronolekt; språkvarietet;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på ungdomars skriftspråk. En stor del av det ungdomar skriver idag sker genom nätbaserad kommunikation, exempelvis via chatt och sms. Denna typ av skriftspråk innehåller många inslag av ungdomsspråk och andra talspråkliga drag. LÄS MER

 4. 4. Vad är "fult"? Om fult språk och fula ord i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matilda Martinsson; [2010]
  Nyckelord :attityder; fult språk; generationskonflikt; kronolekt; moraliska regler; sociala konventioner; språknormer;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete har varit att undersöka det fula språket och vilken funktion det fyller hos barn och ungdomar. Jag har även intresserat mig för barn och ungdomars attityder till det fula språket, samt huruvida det är nödvändigt att göra en ny definition av begreppet ”fult”. LÄS MER

 5. 5. Fan är inget fult ord - En studie om barns svordomsanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emily Aarenstrup; Sofie Johansson; [2008]
  Nyckelord :svordomsanvändning; sociolekt; kronolekt; sexolekt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar eventuella skillnader i skolår fyras och skolår sex svordomsanvändning beroende på sociolekt, sexolekt och kronolekt på två skolor med olika sociokulturella bakgrunder. Vi gjorde en enkätundersökning i dessa åldersgrupper på båda skolorna för att få del av elevernas upplevda norm angående deras syn på svordomar och hur de tror att de använder dem. LÄS MER