Sökning: "kroppsideal flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kroppsideal flickor.

 1. 1. Kroppbildsuppfattning och användning av sociala medier bland ungdomar. : En kvantitativ undersökning ur ett salutogent perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Kim Balaton Blom; Alexandra Bildtgård; [2019]
  Nyckelord :body image perception; social media; appearance culture; body ideals; body appreciation; comparative theory; social learning theory; kroppsbildsuppfattning; sociala medier; utseendekultur; kroppsideal; kroppsuppskattning; jämförelseteori; social inlärningsteori;

  Sammanfattning : Denna studies inledning ger en övergripande bild av att svenska ungdomar generellt skattar sin hälsa som hög, däremot skattas den psykosociala hälsan lägre vilken innefattas av att vara nöjd med sig själv. Att vara nöjd med sig själv och sin kropp omfattas av kroppsbildsuppfattningen. LÄS MER

 2. 2. Hästböcker ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om hur genus, kroppsideal och klass framställs i hästböcker för barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maja Tegnelid; [2019]
  Nyckelord :genus; hästböcker; hästflickor; kroppsideal; klass; utseende;

  Sammanfattning : Hästböcker är en populär genre bland flickor. Syftet med studien är att undersöka hur genus representeras i fyra hästböcker. Studien undersöker även vilka normer som synliggörs utifrån kroppsideal, klass och utseende. LÄS MER

 3. 3. Balettkroppen som medel och mål : En etnologisk studie om balettdansares förståelse av kroppens betydelse

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Dulguun Lindmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka kroppens betydelse inom baletten med hjälp av före detta balettelever samt professionella yrkesbalettdansare och deras berättelser om sina personliga erfarenheter och upplevelser av att dansa. Detta med hjälp av filosofen Iris Marion-Youngs resonemang och Judith Butlers genusteori. LÄS MER

 4. 4. Kroppsideal i idrott och hälsa : Elevers konstruktioner och resonemang om kroppsideal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Jonsson; Arnel Alijagic; [2017]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; gymnasieelever; idrott och hälsa; kroppsideal; social konstruktion;

  Sammanfattning : Kroppsideal är något vi möter konstant i vår vardag, både män och kvinnor, pojkar och flickor. I skolan är detta något som enligt ämnesplanen för idrott och hälsa ska lyftas och diskuteras som en del i undervisningen. Denna studie syftade till att undersöka hur elever konstruerar och resonerar kring kroppsideal. LÄS MER

 5. 5. Ökar risken för psykisk ohälsa i samband med ökad användning av sociala medier? : En kvantitativ studie om hur ungdomar i årskurs 9 påverkas av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Jansson; Sarah Damberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om användningen av sociala medier medför en ökad risk för psykisk ohälsa hos pojkar och flickor i årskurs 9. Vi hade en hypotes att sociala medier leder till en ökad risk för psykisk ohälsa främst hos flickor. LÄS MER