Sökning: "kroppsideal gym"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kroppsideal gym.

 1. 1. Kvinnliga styrketränarens syn på doping : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse och attityd mot doping i sin gymmiljö.

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Welander; [2020]
  Nyckelord :doping; women; ideal body; social problematic; weightlifting; gym; doping; kvinnor; kroppsideal; samhällsproblematik; styrketräning; gym;

  Sammanfattning : Introduction: The use of doping has become more normal outside of performance sports. People working out at the gym focus on creating a perfect body image. Social media shows us how we should look or eat to become more accepted by society. The female body image has changed over the years. LÄS MER

 2. 2. Personliga tränares konflikt att arbeta hälsofrämjande i den kommersiella gymmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Grahn; Isabelle Mulkerrins; [2019-08-14]
  Nyckelord :Bodily capital; hälsofrämjande arbete; kost; kroppsideal; personlig tränare; säljyrke;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet med inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Mia PrimAntal sidor: 45 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 3. 3. “En ytlig bransch” : en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Emil Arvidsson; Kristina Buchholtz; [2018]
  Nyckelord :Bodybuilding; body ideal; body perception; health; subjective well being; work; Arbete; bodybuilding; hälsa; kroppsideal; kroppsuppfattning; subjektivt välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. LÄS MER

 4. 4. Kroppens form och utseende: betydelsen för utövare på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ida Kaipainen; Jakob Johansson; [2018]
  Nyckelord :Gym; Ideal body; Man and Women; Physical activity; Gym; Kroppsideal; Män och kvinnor; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken betydelse kroppens form och utseende har för utövare på träningsanläggningar. Metod Metoden som har använts i denna studie är enkäter. Urvalet i denna studie har bestått av 51 individer som bor i en medelstor svensk stad, mellan 18–65 år, kvinnor och män som tränar på gym. LÄS MER

 5. 5. Elevers syn på kroppsideal. : En studie om elevers synsätt på sin kropp, kroppsideal och hur det förmedlas i ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Åkesson; [2018]
  Nyckelord :body image; student; body; school; Kroppsideal; elever; kunskapskrav; skolan; kropp;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera elevers synsätt på sin kropp, kroppsideal och hur de tycker det förmedlas i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna som valdes var: Hur upplever eleverna att lärare arbetar med kroppsideal i ämnet idrott och hälsa? och Hur ser eleverna på samhällets kroppsideal samt hur reflekterar de över sin egen kropp? Den metod som användes för att studera detta var kvantitativ metod med enkäter. LÄS MER