Sökning: "kroppskamera"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kroppskamera.

 1. 1. En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Ekman; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kroppskamera; kroppsburen kamera; bevisupptagning; tidig bevisupptagning; straffprocess; SOU 2017:98; förskjuten straffprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Från polisens synvinkel - Hur poliser i Malmö upplever kroppskameror som verktyg i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evangelinn Jonsson; Emelie Wimmerdahl; [2018]
  Nyckelord :Kroppskamera; Kvalitativ; Malmö; Metod; Pilotprojekt; Polis; Upplevelse; Body-worn camera; Experience;

  Sammanfattning : Kroppsburna kameror som arbetsmetod inom Polisen har under senare år spridits runtom i världen med dess olika syfte för implementering. I Sverige infördes kroppskameror till den svenska Polismyndigheten under våren år 2018 i form av ett pilotprojekt för att bland annat minska polisens utsatthet för hot och våld samt styrka bevisning. LÄS MER