Sökning: "kroppslig hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden kroppslig hälsa.

 1. 1. Bollspel i idrottsundervisningen på gymnasiet : en kvalitativ undersökning om hur lärare resonerar kring bedömning samt användandet av bollspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonas Linnell; Carl Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Bakgrundens påverkan; bedömning; bollspel; Idrott och hälsa; kroppslig förmåga.;

  Sammanfattning : Detta är en studie som handlar om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet resonerar kring bedömning av bollspel. Tidigare forskning som har gjorts inom fältet visar en mer allmän bild av vad lärare anser vara viktig kunskap vid bedömning i idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Att bo på äldreboende : En systematisk litteraturstudie om äldres upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Johansson; Monika Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Ageing; Daily life; Qualitative methods; Daglig tillvaro; Kvalitativ metod; Åldrande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som ges på äldreboende bör präglas av respekt, värdighet och ett samarbete med den äldre. Utifrån den äldres behov kan sjuksköterskan samt omvårdnadspersonalen uppfylla den äldres önskemål. Syfte: Syftet är att beskriva äldres upplevelser av den dagliga tillvaron på äldreboende. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Nordqvist; Marielle Misiak; [2019]
  Nyckelord :Enteral; livssituation; näring; parenteral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Näring och vätska är grundbehov för människor och när behovet inte kan tillgodoses, finns det möjlighet att ge näring med hjälp av artificiell nutrition. Sjuksköterskor upplever kunskapsbrist inom ämnet och önskar utbildning. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av dans hos personer med ryggmärgsskada - ett bio-psyko-socialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Barck; Sebastian Estrada Hidalgo; [2018]
  Nyckelord :dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy – wheelchair dancing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom fysioterapin ser man på individen utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. ”International Classification of Function, Disability and Health” (ICF) är ett ramverk för att mäta hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Kunskapen om hur dans som fysisk aktivitet påverkat personer med ryggmärgsskada är bristfällig. LÄS MER