Sökning: "kroppsliga resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden kroppsliga resurser.

 1. 1. Kom alla barn : En enkät och observationsundersökning om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Stål Normark; Tsion Tesfaye; [2022]
  Nyckelord :Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; undervisning; samling;

  Sammanfattning : Studien undersöker inkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisningen, där barnets rätt till inkludering är lagstadgat och framfört av flera olika styrdokument som har relation till förskolan. Inkludering är mångfacetterat och kan definieras och uppfattas på olika sätt, vilket gör det intressant att undersöka hur inkluderings begreppet yttrar sig i relation tillpedagogernas handlingar och attityder. LÄS MER

 2. 2. ”Varför lyste hans öron röda?” Appraisal i noveller och textsamtal i svenska som andraspråk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2021-08-16]
  Nyckelord :Appraisal-teori; narrativ genre; evaluering; andraspråksinlärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I studien analyseras känslor och värderingar i noveller ur en antologi för andraspråksundervisning i syfte att belysa komplexiteten i det språk som andraspråksinlärare möter i narrativa texter. Utifrån begrepp inom appraisal-teorins ramverk har evalueringar i narrativa texter kunnat identifieras, kategoriseras och analyseras. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara sångteknik : En självstudie i musikalisk- och scenisk gestaltning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Julia Nylander; [2020]
  Nyckelord :musical- and theatrical interpretation; interpretation; design theory; video documen- tation; self study; musical theatre; musikalisk- och scenisk gestaltning; interpretation; designteori; videodokumentat- ion; självstudie; musikal;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar en sångares önskan att belysa och utveckla sina metoder och sin insikt i interpretation och dess betydelse för sång. Det är en självstudie som med hjälp av videoobservation dokumenterat åtta övningstillfällen av en musikallåt. LÄS MER

 4. 4. "Jag är rädd varje dag!" : En litteraturstudie om hur kvinnor erfar livet efter färdigbehandlad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellen Nilsson; Filippa du Rietz; [2020]
  Nyckelord :Blogg; bröstcancer; erfarenheter; färdigbehandlad; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ungefär 8000 kvinnor per år. Idag överlever 80% av de som drabbas, tack vare tidig upptäckt och utvecklad behandling. När kvinnorna är färdigbehandlade upplever de ofta fatigue, oro och rädsla för återfall samt en förändrad kroppsuppfattning. LÄS MER

 5. 5. Pinnen, bollen & tonhöjden : Tecken på lärande och resurser i musikteori med rytmik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Ek; [2019]
  Nyckelord :musikteori; rytmik; metafor; design; design för lärande; multimodalitet; transkription; musikpedagogik; lärande;

  Sammanfattning : Efter en utbytestermin till Sydafrika blev jag intresserad av hur en metod inom rytmik fungerar i ämnet musikteori. Rytmikens sätt att utgå från kroppen för lära sig är en konstrast mot hur undervisning i gehörs- och musiklära kan se ut där musik behandlas som ett kunskapsämne. LÄS MER